Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě (Tsjechië) op 9 juli 2019 – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Zaak C-520/19)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Krajský soud v Ostravě

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Verwerende partij: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciële vraag

Sluit het bestaan van uitdrukkelijke nationale wetgeving inzake [hoofdelijke] aansprakelijkheid voor niet-betaalde belasting in een frauduleuze keten uit dat de belastingdienst de persoon die volgens deze wetgeving aansprakelijk is, het recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde kan weigeren overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake btw-fraude? Verzetten artikel 17, lid 1, artikel 20, artikel 52, leden 1 en 6, en artikel 54 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zich in dat geval tegen een dergelijke praktijk?

____________