Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě (Republika Czeska) w dniu 9 lipca 2019 r. – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

(Sprawa C-520/19)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Krajský soud v Ostravě

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Strona przeciwna: Odvolací finanční ředitelství

Pytanie prejudycjalne

Czy istnienie wyraźnego uregulowania krajowego o odpowiedzialności za nieuiszczony podatek w ramach łańcucha transakcji stanowiących oszustwo stoi na przeszkodzie odmowie uwzględnienia przez organy administracji finansowej prawa osoby ponoszącej odpowiedzialność za niezapłacony podatek do odliczenia podatku od wartości dodanej zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o oszustwach dotyczących VAT? Czy na przeszkodzie takiemu postępowaniu stoją art. 17 ust. 1, art. 20, art. 52 ust. 1 i 6 oraz art. 54 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?

____________