Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 9.7.2019 – Entoma SAS v. ministre de l’Économie et des Finances ja ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

(Asia C-526/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Entoma SAS

Vastapuolet: ministre de l’Économie et des Finances ja ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 27.1.1997 annetun asetuksen [(EY) N:o 258/97]1 1 artiklan 2 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluvat kokonaisista eläimistä koostuvat elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu syötäviksi sellaisinaan, vai siten, että kyseistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin elintarvikkeiden ainesosiin, jotka ovat peräisin hyönteisistä?

____________

1 Uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27.1.1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97 (EYVL 1997, L 43, s. 1).