Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 9 lipca 2019 r. – Entoma SAS / Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Sprawa C-526/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Entoma SAS

Druga strona postępowania: Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 2 pkt e) rozporządzenia [(WE) nr 258/97] z dnia 27 stycznia 1997 r.1 . należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on swoim zakresem stosowania żywność złożoną z całych zwierząt przeznaczonych do spożycia jako takie lub że ma on zastosowanie wyłącznie do składników żywności pochodzących od owadów?

____________

1     Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. 1997, L 43, s. 1).