Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 9. júla 2019 – Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation

(vec C-526/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Entoma SAS

Žalovaní: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 ods. 2 písm. e) nariadenia [(ES) č. 258/97] z 27. januára 19971 vykladať tak, že zaraďuje do jeho pôsobnosti potraviny tvorené celými zvieratami, ktoré sú určené na konzumáciu ako také alebo sa uplatňuje iba na prídavné látky izolované z hmyzu?

____________

1 Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho Parlamentu a Rady z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 1997, s. 1; Mim. vyd. 13/018, s. 244).