Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 9 juli 2019 – Entoma SAS mot Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Mål C-526/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Entoma SAS

Motparter: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Tolkningsfråga

Ska artikel 1.2 e i förordningen av den 27 januari 19971 tolkas så, att den är tillämplig även på livsmedel som består av hela djur som är avsedda att konsumeras som sådana eller endast på livsmedelsingredienser som har isolerats ur insekter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 1997, s. 1).