Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 maj 2019 – Roberto Abate SpA mot Agenzia delle Entrate

(Mål C-416/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Roberto Abate SpA

Motpart: Agenzia delle Entrate

Tolkningsfråga

Är artikel 1.1223 i lag nr 296 av den 27 december 2006 (nu artikel 16 a.11 i lag nr 11 av den 4 februari 2005), och premiärministerdekretet av den 23 maj 2007 förenliga med unionsrätten, och i synnerhet med artikel 108.3 FEUF, såsom den tolkats av EU-domstolen i dom av den 15 maj 1997, Textilwerke Deggendorf Gmbh (TWD)/kommissionen, Europeiska kommissionens beslut C(2008)380 och den unionsrättsliga proportionalitetsprincipen?

____________