Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 16 юли 2019 г. — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(Дело C-543/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Ответник: Hauptzollamt Hamburg

Преюдициални въпроси

При разглежданите в главното производство условия допустимо ли е освобождаването от въведеното с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/821 антидъмпингово мито съгласно член 2, параграф 1 от посочения регламент, ако във фактурата по член 2, параграф 1, буква б) от този регламент се посочва не предвиденото в точка 9 от приложението към цитирания регламент Решение за изпълнение (ЕС) 2015/872 , а Решение 2008/899/ЕО3 ?

При отрицателен отговор на първия въпрос: може ли фактура, която отговаря на изискванията на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/82, да бъде представена в рамките на процедура за възстановяване на антидъмпингови мита, с цел да се получи освобождаване от въведеното с член 1 от този регламент антидъмпингово мито съгласно член 2, параграф 1 от посочения регламент?

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/82 на Комисията от 21 януари 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република, след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета и частични междинни преразглеждания съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 15, 2015 г., стр. 8).

2 Решение за изпълнение (EС) 2015/87 на Комисията от 21 януари 2015 година за приемане на предложените гаранции във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 15, 2015 г., стр. 75).

3 Решение 2008/899/ЕО на Комисията от 2 декември 2008 година за приемане на предложените гаранции във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 323, 2008 г., стр. 62).