Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 16. července 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG v. Hauptzollamt Hamburg

(Věc C-543/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Předběžné otázky

Brání za okolností sporu v původním řízení osvobození od antidumpingového cla uloženého článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/821 podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení skutečnost, že závazková faktura podle čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení neuvádí prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/872 uvedené v bodě 9 přílohy tohoto nařízení, nýbrž rozhodnutí 2008/899/ES3 ?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Lze závazkovou fakturu, která splňuje podmínky stanovené v příloze prováděcího nařízení (EU) 2015/82, za účelem získání osvobození od antidumpingového cla uloženého článkem 1 tohoto nařízení podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení předložit v rámci řízení o vrácení antidumpingových cel?

____________

1     Prováděcí nařízení Komise ze dne 21. ledna 2015 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 a částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2015, L 15, s. 8).

2     Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. ledna 2015 , kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2015, L 15, s. 75).

3     Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2008, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2008, L 323, s. 62).