Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 16. juli 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG mod Hauptzollamt Hamburg

(Sag C-543/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Sagsøgt: Hauptzollamt Hamburg

Præjudicielle spørgsmål

Er det i henhold til artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 1 under de betingelser, der foreligger i tvisten i hovedsagen, til hinder for en fritagelse for den antidumpingtold, der er indført ved denne forordnings artikel 1, at en tilsagnsfaktura efter denne forordnings artikel 2, stk. 1, litra b), ikke anfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 2 , som er nævnt i punkt 9 i bilaget til denne forordning, men Kommissionens afgørelse 2008/899/EF 3 ?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Kan en tilsagnsfaktura, der opfylder betingelserne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/82, fremlægges inden for rammerne af en sag om tilbagebetaling af antidumpingtold for at opnå fritagelse i henhold til artikel 2, stk. 1, for den antidumpingtold, der er indført ved denne forordnings artikel 1?

____________

1     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 af 21.1.2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT 2015, L 15, s. 8).

2     Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 af 21.1.2015 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2015, L 15, s. 75).

3     Kommissionens afgørelse af 2.12.2008 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2008, L 323, s. 62).