Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 16.7.2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG v. Hauptzollamt Hamburg

(Asia C-543/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko se, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/821 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa sitoumuslaskussa viitataan asetuksen liitteen 9 kohdassa mainitun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/872 sijasta päätökseen 2008/899/EY3 , pääasian oikeusriidan kaltaisessa tilanteessa esteenä vapautukselle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/82 1 artiklassa vahvistetusta polkumyyntitullista saman asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Voidaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/82 liitteen edellytykset täyttävä sitoumuslasku esittää polkumyyntitullin palauttamista koskevan menettelyn yhteydessä vapautuksen saamiseksi kyseisen asetuksen 1 artiklassa vahvistetusta polkumyyntitullista sen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun sekä asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisten osittaisten välivaiheen tarkastelujen perusteella 21.1.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/82 (EUVL 2015, L 15, s. 8).

2 Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä 21.1.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/87 (EUVL 2015, L 15, s. 75).

3 Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä 2.12.2008 tehty komission päätös 2008/899/EY (EUVL 2008, L323, s. 62).