Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. jūlijā iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(Lieta C-543/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Atbildētāja: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai pamatlietas apstākļos atbrīvojumu no antidempinga maksājuma, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2015/82 1 1. pantā, atbilstoši šīs regulas 2. panta 1. punktam nepieļauj tas, ka saistību rēķinā saskaņā ar minētās regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir norādīts nevis šīs regulas pielikuma 9. punktā minētais Īstenošanas lēmums (ES) 2015/87 2 , bet gan Lēmums 2008/899/EK 3 ?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai saistību rēķins, kas atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/82 pielikumā minētajiem nosacījumiem, var tikt iesniegts antidempinga maksājumu atmaksāšanas procedūrā, lai saņemtu atbrīvojumu no antidempinga maksājuma, kas noteikts minētās regulas 1. pantā, atbilstoši šīs regulas 2. panta 1. punktam?

____________

1 Komisijas Īstenošanas regula (2015. gada 21. janvāris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu un daļējām starpposma pārskatīšanām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 3. punktu nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importam (OV 2015, L 15, 8. lpp.).

2     Komisijas Īstenošanas lēmums (2015. gada 21. janvāris), ar ko pieņem saistības, kuras piedāvātas sakarā ar antidempinga procedūru, kas attiecas uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importu (OV 2015, L 15, 75. lpp.).

3 Komisijas Lēmums (2008. gada 2. decembris), ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas sakarā ar antidempinga procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importu (OV 2008, L 323, 62. lpp.).