Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 16 juli 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG mot Hauptzollamt Hamburg

(Mål C-543/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Motpart: Hauptzollamt Hamburg

Tolkningsfrågor

Utgör det under de omständigheter som föreligger i målet vid den nationella domstolen hinder mot befrielse enligt artikel 2.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/821 från den antidumpningstull som införts enligt artikel 1 i samma förordning, att det i en åtagandefaktura enligt artikel 2.1 b i förordningen hänvisas till beslut 2008/899/EG2 istället för till genomförandebeslut (EU) 2015/873 som är angivet i punkt 9 i bilagan till förordningen?

Om fråga 1 besvaras jakande: Får en åtagandefaktura som uppfyller rekvisiten i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/82 uppvisas inom ramen för ett förfarande för återbetalning av antidumpningstull för att erhålla befrielse enligt artikel 2.1 i denna förordning från den antidumpningstull som införts i artikel 1 i förordningen?

____________

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/82 av den 21 januari 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 och om avslutande av den partiella interimsöversynen enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 15, 2015. s. 8).

2 Kommissionens beslut av den 2 december 2008 om godtagande av de åtaganden som erbjudits i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 323, 2008, s. 62).

3 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/87 av den 21 januari 2015 om godtagande av de åtaganden som erbjudits i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 15, 2015, s. 75).