Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 27.5.2019 – WWF Italia o.n.l.u.s. ym. v. Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(Asia C-411/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista ja FC ym.

Vastaaja: Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 1992/43/ETY1 6 artikla, luettuna yhdessä direktiivin 2009/[1]47/EY2 kanssa, siltä osin kuin niitä voidaan soveltaa esillä olevassa asiassa, esteenä kansalliselle primaarisäännöstölle ja siihen liittyvälle täytäntöönpanoa koskevalle sekundaarisäännöstölle, joissa sallitaan ylimmän tasoisen elimen, jolla on toimivalta toteuttaa hanketta koskevan alustavan suunnitelman ympäristövaatimusten mukaisuutta koskeva toimi silloin, kun ympäristö-, luonnonsuojelu- ja meriministeriö on antanut perustellun kielteisen lausunnon, hyväksyvän menettelyn ja siten sallivan sen jatkuvan, vetoamalla erittäin tärkeään yleiseen etuun, vaikka ympäristönsuojelusta vastaava valtion viranomainen on katsonut, ettei ministerineuvoston puheenjohtajiston pyytämiä mahdollisia korvaavia ja lieventäviä toimenpiteitä ollut mahdollista toteuttaa hyväksyttävänä olevan hankevaihtoehdon osalta, jonka ympäristövaikutusten arvioinnin osalta on jo annettu kielteinen lausunto?

Ovatko edellä mainitut direktiivit esteenä nyt omaksutun ratkaisun kaltaiselle ratkaisulle, jossa hyväksyttäessä sellaista hanketta koskevaa alustavaa suunnitelmaa, jonka osalta on noudatettava ympäristövaikutusten arviointia koskevaa menettelyä, mainitun erittäin tärkeän yleisen edun katsotaan olevan ensisijainen ympäristönsuojelua koskeviin syihin nähden, kun kyseessä ovat ainoastaan hankkeesta aiheutuvat alemmat kustannukset, hankkeen yhteensopivuus myös ympäristöllisten, maisemallisten, historiallisten, kulttuuristen ja sosio-ekonomisten tekijöiden kannalta sekä tarve täydentää Euroopan laajuista liikenneverkkoa eli nyt käsiteltävässä asiassa TEN-T -verkkoa, joka on 11.12.2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/20133 määritelty kattavaksi, vaikka on olemassa vaihtoehtoinen ratkaisu, joka on jo hyväksytty ympäristövaatimusten osalta?

Onko nyt omaksutun ratkaisun kaltainen ratkaisu, jonka mukaan tiereitin, jota ei ole hyväksytty ympäristövaikutusten arvioinnin osalta – johon kuuluu muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettely – merkitystä ympäristölle koskevat syvällisemmät arvioinnit ja tutkimukset voitiin lykätä lopullista suunnitelmaa koskevaan vaiheeseen, sen sijaan, että hanketta ehdottavalta taholta olisi pyydetty syvällisempiä arviointeja ja tutkimuksia, jotta voitaisiin lieventää vaihtoehtoisen tiereitin, joka on sitä vastoin jo hyväksytty ympäristövaatimusten osalta, taloudellisia ja maisemallisia vaikutuksia, yhteensopiva edellä mainitun unionin säännöstön kanssa?

Ovatko tällaisissa olosuhteissa ja mikäli ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen liittyvien tilanteiden katsotaan olevan yhteensopivia unionin oikeuden kanssa, edellä mainitut direktiivit esteenä nyt omaksutun ratkaisun kaltaiselle ratkaisulle, jonka mukaan toimivaltaisen viranomaisen kyseistä hanketta koskevan alustavan suunnitelman hyväksymismenettelyssä antama kielteinen lausunto, jonka mukaan mainittu hanke ei ole ympäristövaatimusten mukainen, ei ole sitova ja syvällisemmät arvioinnit, jotka liittyvät alueen ympäristönsuojelua ja maisemaa koskevien seikkojen merkitykseen ympäristölle, erityisesti ympäristövaikutusten arviointi ja nämä vaikutukset korvaavien ja lieventävien toimenpiteiden toteuttaminen, lykätään lopullista suunnitelmaa koskevaan vaiheeseen?

Ovatko edellä mainitut direktiivit esteenä nyt omaksutun ratkaisun kaltaiselle ratkaisulle, jonka mukaan hanketta ehdottavan tahon on hanketta koskevaa lopullista suunnitelmaa laadittaessa otettava huomioon eri viranomaisten välisessä kokouksessa alustavan suunnitelman osalta annetut maisemaa ja ympäristöä koskevat vaatimukset, huomautukset ja suositukset, vaikka ympäristönsuojelusta vastuussa oleva elin on todennut tältä osin, ettei hyväksyttävänä olevan vaihtoehdon osalta ollut mahdollista toteuttaa korvaavia ja lieventäviä toimenpiteitä?

Ovatko edellä mainitut direktiivit esteenä nyt omaksutun ratkaisun kaltaiselle ratkaisulle, jonka mukaan hanketta ehdottavaa tahoa on lisäksi pyydetty toteuttamaan kyseisen hankkeen ympäristövaikutuksia koskeva tutkimus, johon kuuluu nk. asianmukainen arviointi, joka on laadittava voimassa olevien lain säännösten mukaisesti ja jonka perusteella kyseinen vaikutusten arviointi on tehtävä?

Ovatko edellä mainitut direktiivit esteenä nyt omaksutun ratkaisun kaltaiselle ratkaisulle, jossa on yksilöity kolmas osapuoli (Regione Lazio), joka on eri viranomainen kuin asiasta normaalisti vastuussa oleva taho (ympäristö-, luonnonsuojelu- ja meriministeriön alainen ympäristövaikutusten tarkastuslautakunta), jonka on tarkastettava ympäristövaikutuksia koskeva tutkimus, joka on liitettävä hanketta koskevaan lopulliseen suunnitelmaan, myös, jotta voidaan yksilöidä mahdolliset korvaavat ja lieventävät toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kyseisen alueen ympäristönsuojelua ja maisemaa koskevien seikkojen suojaamiseksi ja säilyttämiseksi, jolloin ympäristö-, luonnonsuojelu- ja meriministeriön alaisen ympäristövaikutusten tarkastuslautakunnan tehtäväksi on jätetty asetuksen nro 163/06 185 §:n 4 ja 5 momentin nojalla ainoastaan esittää kyseistä tiehanketta koskevassa lopullisessa suunnitelmassa jälkikäteen näkemyksensä siitä, onko mainittuja maisemaa ja ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia noudatettu, mainitun tarkastuksen toteuttamisen jälkeen?

____________

1 Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL 1992, L 206, s. 7).

2 Luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY (EUVL 2010, L 20, s. 7).

3 Unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 11.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013 (EUVL 2013, L 348, s. 1).