Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. svibnja 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – WWF Italia o.n.l.u.s. i dr. protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(predmet C-411/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC i dr.

Tuženici: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Prethodna pitanja

1.    Protivi li se članku 6. Direktive 1992/43/EEZ1 , u vezi s Direktivom [2009/147/EZ]2 u dijelu u kojem je primjenjiva na ovaj predmet, nacionalno primarno zakonodavstvo i s njime povezano sekundarno provedbeno zakonodavstvo […] kojim je tijelu koje je „u posljednjem stupnju” nadležno za donošenje odluke o usklađenosti idejnog projekta radova s propisima u području okoliša, omogućeno da u slučaju obrazloženog neslaganja ministra okoliša i teritorijalne i pomorske zaštite, izda suglasnost i time da pristanak za nastavak postupka, pozivajući se na postojanje prevladavajućeg javnog interesa, unatoč tomu što je državno tijelo nadležno za zaštitu okoliša tvrdilo da ne postoji mogućnost izrade eventualnih zahtjeva i mjera za ublažavanje štete za verziju projekta za koju se izdaje odobrenje, za čiju je procjenu učinaka na okoliš već dano negativno mišljenje?

2.    Protivi li se navedenim direktivama rješenje poput onog koje je prihvaćeno, u kojem se u svrhu odobrenja idejnog projekta radova koji podliježu postupku procjene učinaka na okoliš, zaključuje da spomenuti „prevladavajući javni interes” – koji se isključivo temelji na većoj ekonomičnosti radova, njihovoj usklađenosti s krajobraznom, povijesnom, kulturnom i društveno-gospodarskom zaštitom, te na potrebi dovršetka transeuropske cestovne mreže, u konkretnom slučaju mreže TEN-[T], koja je u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.3 definirana kao „sveobuhvatna” – ima prednost pred ekološkim interesom, čak i kada već postoji alternativno rješenje koje je u ekološkom pogledu već odobreno?

3.    Je li u skladu sa spomenutim zakonodavstvom Zajednice rješenje poput onog koje je prihvaćeno, u kojem se smatra da se dodatna pojašnjenja i studije o utjecaju cestovne trase na okoliš, koja nije odobrena u okviru procjene učinaka na okoliš, uključujući procjenu utjecaja na područje, mogu odgoditi za konačni projekt, umjesto da se od predlagatelja traže daljnja pojašnjenja i studije za ublažavanje gospodarskih učinaka i učinaka na krajobraz alternativne trase koja je u ekološkom pogledu već odobrena?

4.    U tim okolnostima i u slučaju potvrdnog odgovora u pogledu usklađenosti [s pravom Unije] na prvo, drugo i treće pitanje, protivi li se navedenim direktivama rješenje poput onog koje je prihvaćeno, u kojem se smatra da nije obvezujuće, u negativnom smislu, mišljenje o neusklađenosti s propisima području zaštite okoliša koje je donijelo nadležno tijelo tijekom postupka izdavanja odobrenja za idejni projekt radova, kojim se detaljnija procjena učinaka na sastavnice krajobraza i okoliša tog područja, osobito u vezi s procjenom utjecaja na okoliš i posljedično predviđanje odgovarajućih mjera kompenzacije i ublažavanja štete, odgađa za konačni projekt?

5.    Protivi li se navedenim direktivama rješenje poput onog koje je prihvaćeno, kojim je predlagatelju prepušteno da prilikom izrade konačnog projekta radova prihvati zahtjeve, primjedbe i preporuke u vezi s krajobrazom i okolišem, koji su utvrđeni tijekom sastanka službi koji je sazvan radi idejnog projekta, iako je, u pogledu navedenog, tijelo nadležno za zaštitu okoliša utvrdilo da ne postoji mogućnost izrade eventualnih zahtjeva i mjera ublažavanja štete za varijantu nacrta za koju se izdaje odobrenje?

6.    Protivi li se navedenim direktivama rješenje poput onog koje je prihvaćeno, kojim je predlagatelju prepuštena i izrada studije o utjecaju radova na okoliš, uključujući takozvanu „ocjenu prihvatljivosti”, koja je u potpunosti izrađena u skladu sa zakonskim zahtjevima koji su na snazi, na temelju koje će se provesti predmetna procjena utjecaja?

7.    Protivi li se navedenim direktivama rješenje poput onog koje je prihvaćeno, kojim je za provjeru studije o utjecaju na okoliš, koja se prilaže uz konačni projekt radova – među ostalim s ciljem utvrđivanja eventualnih dodatnih mjera ublažavanja štete i kompenzacije nužnih za očuvanje i zaštitu sastavnica krajobraza i okoliša predmetnog područja – određena treća osoba (Regione Lazio (Regija Lacij, Italija)), koja je različita od subjekta koji je inače nadležan (Commissione VIA-VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Komisija za procjenu učinaka na okoliš i stratešku procjenu učinaka na okoliš Ministarstva okoliša i teritorijalne i pomorske zaštite, Italija)), zbog čega Komisiji za procjenu učinaka na okoliš i stratešku procjenu učinaka na okoliš Ministarstva okoliša i teritorijalne i pomorske zaštite, u skladu i za potrebe članka 185. stavaka 4. i 5. Zakonodavne uredbe br. 163/06 preostaje samo da nakon provedbe navedene provjere iznese naknadno mišljenje o usklađenosti konačnog projekta cestovnih radova sa zahtjevima u pogledu krajobraza i okoliša?

____________

1     Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih [i poluprirodnih] staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)

2     Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL 2010., L 20, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128.)

3     Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL 2013., L 348, str. 1.)