Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – WWF Italia o.n.l.u.s. u.c./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(Lieta C-411/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāji: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC u.c.

Atbildētāji: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 1992/43/EEK 1 6. pantam kopā ar Direktīvu 2009/47/EK 2 , ja tā ir piemērojama šajā lietā, ir pretrunā tāds primārais valsts tiesiskais regulējums un ar to saistītais sekundārais īstenošanas tiesiskais regulējums, kas izklāstīts iepriekš un kas ļauj “pēdējās instances” iestādei, kuras kompetencē ir Vides un sauszemes un jūras teritorijas aizsardzības ministrijas argumentētas nepiekrišanas gadījumā – un tātad nepildot noteikto pasākumu, norādot uz sevišķi svarīgu sabiedrības interešu esamību, – pieņemt lēmumu par būves skiču projekta atbilstību vides prasībām, lai gan valsts iestāde, kura atbild par vides aizsardzību, ir atzinusi, ka apstiprināšanai nodotajā projekta variantā, par ko jau ir ticis sniegts negatīvs atzinums saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), nepastāv iespēja izstrādāt iespējamas ietekmes uz vidi samazināšanas prasības un pasākumus?

Vai minētajām direktīvām ir pretrunā tāds risinājums kā pieņemtais, atbilstoši kuram, apstiprinot IVN procedūrai pakļautu būves skiču projektu, minētās “sevišķi svarīgās sabiedrības intereses” tiek uzskatītas par prevalējošām pār vides aizsardzības prasībām, ja tas pamatots tikai ar būves lielāku ekonomisko izdevīgumu, tās atbilstību arī ainavas, vēstures, kultūras un sociāli ekonomiskajai aizsardzībai un nepieciešamību pabeigt Eiropas ceļu tīklu, konkrētajā gadījumā TEN-[T], sauktu par “visaptverošu (Comprehensive)”, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1315/2013 3 (2013. gada 11. decembris), lai gan pastāv alternatīvs – no atbilstības vides prasībām aspekta jau apstiprināts – risinājums?

Vai ar iepriekš minēto Kopienu tiesisko regulējumu ir saderīgs tāds risinājums kā pieņemtais, atbilstoši kuram tiek uzskatīts par iespējamu tikai galīgajā projektā padziļinātāk pētīt un analizēt IVN laikā neapstiprināto ceļa iecirkni no atbilstības vides prasībām aspekta, – tajā ietverot arī ietekmes uz vidi novērtējumu –, nevis likt priekšlikuma iesniedzējam veikt padziļinātu pētījumu un analīzi tās ekonomiskās ietekmes un ietekmes uz ainavu samazināšanai, ko rada no atbilstības vides prasībām aspekta jau apstiprinātais alternatīvais trasējums?

Vai šādos apstākļos, un ja saistībā ar pirmo, otro un trešo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde par saderību [ar Savienības tiesībām], minētajām direktīvām ir pretrunā tāds risinājums kā pieņemtais, atbilstoši kuram par negatīvā ziņā saistošu netiek uzskatīts atzinums par neatbilstību vides prasībām, ko sniegusi kompetentā iestāde būves skiču projekta apstiprināšanas procesā, tikai galīgajā projektā padziļinātāk izvērtējot izrietošo ietekmi uz teritorijas ainavas un vides komponentēm, ar īpašu atsauci uz ietekmes uz vidi novērtējumu un uz attiecīgo pasākumu, ar kuriem kompensēt un mazināt šo ietekmi, paredzēšanu?

Vai minētajām direktīvām ir pretrunā tāds risinājums kā pieņemtais, atbilstoši kuram tiesību subjektam – priekšlikuma iesniedzējam ir likts būves galīgajā projektā ietvert prasības, norādījumus un ieteikumus saistībā ar ainavu un vidi, kas noteikti par skiču projektu notikušās dienestu sanāksmes gaitā, lai gan iestāde, kura atbild par vides aizsardzību, šajā ziņā ir norādījusi, ka apstiprināšanai nodotajā projekta variantā nepastāv iespēja izstrādāt iespējamas ietekmes uz vidi samazināšanas prasības un pasākumus?

Vai minētajām direktīvām ir pretrunā tāds risinājums kā pieņemtais, atbilstoši kuram tiesību subjektam – priekšlikuma iesniedzējam ir likts veikt arī pētījumu par būves ietekmi uz vidi, tajā ietverot tā saukto “attiecīgo izvērtējumu”, kas pilnībā izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem, uz kā pamata tiktu veikts attiecīgais ietekmes uz vidi novērtējums?

Vai minētajām direktīvām ir pretrunā tāds risinājums kā pieņemtais, atbilstoši kuram ir identificēts kāds trešais tiesību subjekts (Lacio reģions), kas nav sākotnēji paredzētais (MATTM IVN-SVN komisija), lai pārbaudītu būves galīgajam projektam pievienoto pētījumu par ietekmi uz vidi, arī, lai noteiktu iespējamus turpmākus ietekmes samazināšanas un kompensācijas pasākumus, kas nepieciešami attiecīgās teritorijas vides un ainavas komponenšu aizsardzībai un saglabāšanai, atstājot MATTM IVN-SVN komisijai – pēc tam, kad tā saņēmusi minētās pārbaudes rezultātus –, pamatojoties uz Leģislatīvā dekrēta Nr. 163/06 185. panta 4. un 5. punktu, iespēju tikai a posteriori paust savu viedokli par to, vai konkrētais ceļa būves galīgais projekts atbilst ainavas un vides noteikumu prasībām?

____________

1     Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas aizsardzību (OV 1992, L 206, 7. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV 2010, L 20, 7. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV 2013, L 348, 1. lpp.).