Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 27 mai 2019 – WWF Italia o.n.l.u.s. și alții/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(Cauza C-411/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamanți: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC și alții

Pârâte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Întrebările preliminare

Articolul 6 din Directiva 1992/43/CEE1 , coroborat cu Directiva 2009/47/CE2 în măsura în care este aplicabilă în speță, se opune unei reglementări interne primare și reglementării secundare corespunzătoare, astfel cum sunt prezentate mai sus, care permit organului de „ultimă instanță” care este competent să adopte decizia privind compatibilitatea cu normele de mediu a unui proiect preliminar de lucrări în cazul unui dezacord motivat al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [ministrul mediului și protecției teritoriului și a mării] să aprobe și, prin urmare, să accepte continuarea procedurii, invocând existența unui interes public major, deși organul de stat competent în materie de protecție a mediului a constatat imposibilitatea de a elabora eventuale prevederi și măsuri de atenuare pentru proiectul alternativ aflat în etapa de aprobare, pentru care fusese deja dat un aviz negativ privind evaluarea efectelor asupra mediului?

Directivele menționate mai sus se opun unei soluții precum cea adoptată, potrivit căreia, în scopul aprobării unui proiect preliminar de lucrări care face obiectul procedurii de evaluare a efectelor asupra mediului, „interesul public major” amintit este considerat prevalent în raport cu cel de mediu, în cazul în care este întemeiat exclusiv pe o eficiență economică mai mare a lucrărilor, pe conformitatea lor inclusiv cu protecția peisagistică, istorică, culturală și socio-economică și pe necesitatea de a finaliza o rețea rutieră transeuropeană, în speță TEN-[T], definită „globală” conform Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 20133 , chiar în prezența unei soluții alternative existente și deja aprobate din punctul de vedere al mediului?

O soluție precum cea adoptată, potrivit căreia se consideră posibil să se facă trimitere la etapa proiectului definitiv pentru cercetări și studii suplimentare cu privire la importanța din punctul de vedere al mediului a traseului de drum neaprobat în etapa evaluării efectelor asupra mediului – printre care și evaluarea efectelor asupra sitului – în loc să ceară părții care formulează propunerea efectuarea unor cercetări și studii suplimentare în vederea atenuării impactului economic și peisagistic pe traseul alternativ care, dimpotrivă, fusese deja aprobat din punctul de vedere al mediului, este compatibilă cu reglementările comunitare amintite anterior?

În aceste împrejurări și în cazul unui răspuns afirmativ în ceea ce privește compatibilitatea [cu dreptul Uniunii] la prima, la a doua și la a treia întrebare, directivele menționate mai sus se opun unei soluții precum cea adoptată, potrivit căreia nu se consideră obligatoriu în sens negativ avizul de incompatibilitate din punctul de vedere al mediului dat de organul competent în cadrul procedurii de aprobare a unui proiect preliminar de lucrări, făcând trimitere la etapa proiectului definitiv pentru efectuarea unor evaluări mai aprofundate ale efectelor care decurg asupra elementelor peisagistice și de mediu ale teritoriului, în ceea ce privește în mod specific evaluarea efectelor asupra sitului și prevederea, în consecință, a unor măsuri adecvate compensatorii și de atenuare a efectelor?

Directivele menționate mai sus se opun unei soluții precum cea adoptată, în care părții care formulează propunerea de intervenție îi revine, în etapa de întocmire a proiectului definitiv de lucrări, sarcina de a transpune prevederile, observațiile și recomandările cu caracter peisagistic și de mediu prevăzute în cadrul conferinței serviciilor, desfășurată cu referire la proiectul preliminar, deși în legătură cu acesta organul competent în materie de protecție a mediului a constatat imposibilitatea de a elabora eventuale prevederi și măsuri de atenuare pentru proiectul alternativ aflat în etapa de aprobare?

Directivele menționate mai sus se opun unei soluții precum cea adoptată, în care părții care formulează propunerea îi revine de asemenea sarcina de a realiza studiul de impact asupra mediului al lucrărilor, inclusiv așa-numita „evaluare cu mare atenție”, care trebuie întocmit în deplină conformitate cu cerințele legale în vigoare, pe baza căruia să se efectueze evaluarea efectelor în discuție?

Directivele menționate mai sus se opun unei soluții precum cea adoptată, în care a fost indicat un terț (Regiunea Lazio), altul decât cel abilitat în mod obișnuit (Commissione VIA-VAS del MATTM [Comisia de evaluare a efectelor asupra mediului și de evaluare strategică de mediu din cadrul Ministerului Mediului și Protecției Teritoriului și a Mării]), pentru a verifica studiul de impact asupra mediului anexat la proiectul definitiv de lucrări, inclusiv în scopul de a identifica eventualele măsuri suplimentare de atenuare și compensatorii necesare pentru protejarea și conservarea elementelor de mediu și peisagistice ale teritoriul în cauză, lăsând Commissione VIA-VAS del MATTM [Comisia de evaluare a efectelor asupra mediului și de evaluare strategică de mediu din cadrul Ministerului Mediului și Protecției Teritoriului și a Mării], în conformitate cu articolul 185 alineatele 4 și 5 din Decretul legislativ nr. 163/06, doar sarcina de a-și da a posteriori avizul cu privire la conformitatea proiectului definitiv de lucrări rutiere în discuție cu cerințele peisagistice și de mediu, după efectuarea verificării menționate mai sus?

____________

1     Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO 1992, L 206, p. 7, Ediție specială 15/vol. 2, p. 109).

2     Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO 2010, L 20, p. 7).

3     Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO 2013, L 348, p. 1).