Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 27. mája 2019 – WWF Italia o.n.l.u.s. a i./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(vec C-411/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC a i.

Žalovaní: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 6 smernice 1992/43/EHS1 v spojení so smernicou 2009/47/ES2 , ak sa uplatňuje v prejednávanej veci, primárnej vnútroštátnej právnej úprave a s ňou súvisiacej sekundárnej právnej úprave prijatej na jej vykonanie, ako je uvedené [nižšie], ktorá umožňuje orgánu „poslednej inštancie“ príslušnému prijať opatrenie v oblasti zlučiteľnosti predbežného návrhu prác s požiadavkami ochrany životného prostredia, aby v prípade odôvodneného nesúhlasu ministra životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov a mora vydal súhlas a teda schválil pokračovanie konania s odvolaním sa na prevažujúci dôležitý verejný záujem, a to napriek stanovisku štátneho orgánu zodpovedného za ochranu životného prostredia, že nie je možné vypracovať prípadné požiadavky a opatrenia na zmiernenie pre varianty schvaľovaného projektu, pre ktoré už bolo vydané záporné stanovisko pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie?

Bránia uvedené smernice takému riešeniu, ako je to, ktoré bolo prijaté a ktoré s cieľom schváliť predbežný návrh prác podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné prostredie uprednostňuje uvádzaný „dôležitý verejný záujem“ pred záujmom ochrany životného prostredia, hoci je založený výlučne na vyššej efektívnosti prác, ich súlade najmä s krajinnou, historickou, kultúrnou a sociálno-ekonomickou ochranou a potrebou dokončiť transeurópsku cestnú sieť, v danom prípade TEN-[T] vymedzenú ako „komplexná“, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 20133 , hoci existuje alternatívne riešenie, ktoré už bolo schválené z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie?

Je v súlade s uvedenými právnymi predpismi [Únie] riešenie, ako je to, ktoré bolo prijaté a ktoré považuje za možné odložiť ďalšie spresnenia a štúdie vplyvu cestného úseku, ktorý nebol schválený z hľadiska účinku na životné prostredie, vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie, do fázy konečného projektu, namiesto toho, aby sa od žiadateľa vyžadovali ďalšie spresnenia a štúdie na zmiernenie hospodárskych a krajinných vplyvov alternatívnej trasy, ktorá naproti tomu už bola schválená z hľadiska požiadaviek ochrany životného prostredia?

Za takýchto predpokladov a v prípade kladnej odpovede o zlučiteľnosti riešenia podľa prvej, druhej a tretej otázky [s právom Únie], bránia uvedené smernice riešeniu, ako je to, ktoré bolo prijaté a ktoré nepovažuje za záväzné rozhodnutie o nesúlade s požiadavkami ochrany životného prostredia vydané príslušným orgánom v priebehu schvaľovania predbežného návrhu prác, pričom pristúpenie k dôkladnejšiemu posúdeniu vplyvu na krajinné zložky daného územia a životné prostredie prenecháva až na konečný projekt, s osobitným odkazom na posúdenie vplyvu na životné prostredie a následné určenie vhodných kompenzačných opatrení a opatrení na zmiernenie vplyvov?

Bránia uvedené smernice riešeniu, ako je to, ktoré bolo prijaté a v rámci ktorého sa od navrhovateľa zásahu požaduje, aby vo fáze prípravy konečného návrhu prác zapracoval požiadavky, pripomienky a odporúčania z krajinného hľadiska a z hľadiska ochrany životného prostredia, prijaté počas stretnutia jednotlivých služieb, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s predbežným návrhom, hoci v tejto súvislosti orgán zodpovedný za ochranu životného prostredia uviedol, že pre schvaľovaný variant projektu nie je možné vypracovať prípadné požiadavky a opatrenia na zmiernenie?

Bránia uvedené smernice riešeniu, ako je to, ktoré bolo prijaté a v rámci ktorého sa od navrhovateľa zásahu vyžaduje predložiť štúdiu o vplyve prác na životné prostredie, vrátane tzv. „primeraného vyhodnotenia“, plne vypracovanú v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe ktorej sa uskutoční príslušné posudzovanie vplyvov?

Bránia uvedené smernice riešeniu, ako je to, ktoré bolo prijaté v prejednávanej veci a v rámci ktorého bol určený tretí subjekt, Reggione Lazio (región Lazio), odlišný od zvyčajne zodpovedného subjektu (výbor pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v rámci ministerstva životného prostredia), na overenie štúdie o vplyve konečného projektu prác na životné prostredie, a to aj s cieľom určiť prípadné neskoršie opatrenia na zmiernenie a kompenzačné opatrenia nevyhnutné na ochranu a zachovanie zložiek životného prostredia a krajiny na dotknutom území, pričom v zmysle článku 185 ods. 4 a 5 legislatívneho dekrétu č. 163/06 a na dosiahnutie jeho účinkov sa výboru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v rámci ministerstva životného prostredia ponecháva jedine vyjadriť a posteriori svoje stanovisko k súladu konečného projektu dotknutých cestných prác z hľadiska požiadaviek ochrany krajiny a životného prostredia, po uzavretí uvedeného overenia?

____________

1     Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7).

3     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 2013, s. 1).