Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 27 maj 2019 – WWF Italia o.n.l.u.s. m.fl. mot Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(Mål C-411/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Sökande: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC e a.

Svarande: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 6 i direktiv 92/43/EEG1 , jämförd med direktiv [2009/147/EG]2 , i tillämpliga delar, hinder för en nationell primärlagstiftning och därtill knutna sekundärrättsliga genomförandebestämmelser … som möjliggör för ett organ ”i sista instans” – med behörighet att vidta åtgärder för att ett föreslaget byggnadsprojekt ska uppfylla gällande miljökrav i händelse av ett negativt uttalande av Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (nedan kallad MATTM) – att godkänna förslaget och därmed tillåta ett fortsatt förfarande under åberopande av att det föreligger ett allt överskuggande allmänintresse, trots att det statliga miljöskyddsorganet har förklarat att det saknas möjlighet att genomföra några försiktighets- eller kompensationsåtgärder för projektet enligt det utförande för vilket godkännande sökts, och vilket redan har varit föremål för en negativ miljökonsekvensbedömning?

Utgör nämnda direktiv hinder för en lösning, såsom den som valts, som, för att kunna godkänna det föreslagna byggnadsprojekt som varit föremål för en miljökonsekvensbedömning, anser att det ”allt överskuggande allmänintresset” väger tyngre än miljöintresset, trots att detta intresse enbart grundar sig på projektets ekonomiska fördelar, att det dessutom möter de landskapsmässiga, historiska, kulturella och socioekonomiska skyddsbehoven och behovet av att färdigställa ett transeuropeiskt vägnät, i det här fallet TEN-[T], som definierats som ”övergripande” i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/20133 av den 11 december 2013, och trots att det finns en alternativ lösning som redan är godkänd ur miljösynpunkt?

Är den valda lösningen, enligt vilken det ansetts möjligt att, trots att den aktuella vägsträckan varit föremål för en negativ miljökonsekvensbedömning – inbegripit projektets inverkan på miljön – skjuta upp ytterligare undersökningar och studier av dess konsekvenser för miljön till dess att den slutgiltiga projektspecifikationen färdigställts, istället för att ålägga förslagställaren ytterligare undersökningar och studier för att mildra de ekonomiska och landskapsmässiga effekterna av den alternativa vägsträckan, som redan godkänts ur miljösynpunkt, förenlig med ovannämnda direktiv?

Utgör, under dessa förhållanden och om svaret på den första, den andra och den tredje frågan är att ovan nämnda bestämmelser är förenliga med unionsrätten, nämnda direktiv hinder för en lösning, såsom den som valts, enligt vilken en negativ miljökonsekvensbedömning – utfärdad av den behöriga myndigheten i förfarandet för godkännande av föreslagna byggnadsprojektet – inte anses bindande, vilket innebär att de mer långtgående undersökningarna och studierna av projektets påverkan på landskapet och miljön skjuts upp till dess att den slutgiltiga projektspecifikationen färdigställts, med särskild hänvisning till miljökonsekvensbedömningen och de därtill knutna försiktighets- och kompensationsåtgärderna?

Utgör ovannämnda direktiv hinder för en lösning, såsom den valda, där förslagställaren vid utarbetandet av den slutgiltiga projektspecifikationen ska beakta de föreskrifter, uttalanden och rekommendationer som rör landskap och miljö som den beslutsfattande samordningsgruppen utfärdat med avseende på det föreslagna projektet, även om miljöskyddsorganet i det avseendet påpekat att det är omöjligt att utarbeta några försiktighets- eller kompensationsåtgärder för projektet enligt det utförande för vilket godkännande sökts?

Utgör ovannämnda direktiv hinder för en lösning, såsom den valda, där förslagställaren även har uppmanats att genomföra fördjupade studier av projektets miljöpåverkan, inklusive en så kallad ”lämplig bedömning”, i enlighet med de krav som uppställs i gällande lagstiftning, på grundval av vilken den aktuella konsekvensbedömningen ska genomföras?

Utgör ovannämnda direktiv hinder för en lösning, såsom den valda, där en tredje part (Regione Lazio) har utnämnts, utöver den enhet som normalt är ansvarig (MATTM:s nämnd för miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar, nedan kallad MATTM-nämnden), att kontrollera den miljökonsekvensbedömning som bifogats den slutgiltiga projektspecifikationen och också för att avgöra huruvida ytterligare försiktighets- och kompensationsåtgärder är nödvändiga för att skydda och bevara delar av miljön och landskapet i det aktuella området, vilket innebär att nämnden, i enlighet med artikel 185.4 och 185.5 i lagstiftningsdekret nr 163/06, endast i efterhand kan yttra sig över huruvida den slutgiltiga projektspecifikation är förenlig med de landskaps- och miljömässiga kraven för området, efter att ha tagit del av nämnda kontroll?

____________

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 1992, s. 7).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 2010, s. 7)

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 2013, s. 1).