Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien (Австрия), постъпило на 21 юни 2019 г. — IE/Magistrat der Stadt Wien

(Дело C-477/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: IE

Ответник: Magistrat der Stadt Wien

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „места за почивка“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията1 да се тълкува в смисъл, че обхваща и напуснатите към момента предишни места за почивка?

При утвърдителен отговор на този въпрос:

Трябва ли всяко напуснато към момента предишно място за почивка да се квалифицира като „място за почивка“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията?

При отрицателен отговор на този въпрос:

По какви критерии следва да се установи дали напуснато към момента предишно място за почивка следва да се квалифицира като „място за почивка“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията?

По какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява намеса в „място за почивка“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията?

По какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява толкова сериозна намеса в „място за почивка“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията, че може да се приеме, че е налице „повреждане“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията?

По какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява толкова сериозна намеса в „място за почивка“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията, че може да се приеме, че е налице „унищожаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията на това „място за почивка“?

Трябва ли понятието „място за размножаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията да се тълкува в смисъл, че обхваща, на първо място, само точно обособено място, на което обикновено се извършва чифтосването в тесен смисъл или непосредствено свързаните с размножаването в тесен периметър действия (например оплождането), или, на второ място, понятието „място на размножаване“ обхваща допълнително всички точно обособени места, които са абсолютно необходими за развитието на младите животни, като места за снасяне на яйцата или необходимите за периода на ларвите или гъсениците части от растения?

При отрицателен отговор на този въпрос:

Как следва да се тълкува понятието „място за размножаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията и как „мястото за размножаване“ следва да се разграничи пространствено от другите места?

По какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява намеса в „място за размножаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията?

По какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява толкова сериозна намеса в „място за размножаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията, че може да се приеме, че е налице „повреждане“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията на това „място за размножаване“?

По какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява толкова сериозна намеса в „място за размножаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията, че може да се приеме, че е налице „унищожаване“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква [г)] от Директивата за местообитанията на това „място за размножаване“?

____________

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15 , том 2, стр. 109)