Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wien (Rakousko) dne 21. června 2019 – IE v. Magistrat der Stadt Wien

(Věc C-477/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalobce: IE

Odpůrce: Magistrat der Stadt Wien

Předběžné otázky

Musí být pojem „místo odpočinku“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích1 vykládán v tom smyslu, že zahrnuje rovněž mezitím opuštěná bývalá místa odpočinku?

V případě kladné odpovědi na tuto otázku:

Musí být jako „místo odpočinku“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích kvalifikováno každé mezitím opuštěné bývalé místo odpočinku?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda musí být mezitím opuštěné bývalé místo odpočinku kvalifikováno jako „místo odpočinku“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích?

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda určité jednání nebo opomenutí představuje zásah do „místa odpočinku“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích?

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda určité jednání nebo opomenutí představuje natolik závažný zásah do „místa odpočinku“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích, že musí být považováno za „poškozování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích tohoto „místa odpočinku“?

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda určité jednání nebo opomenutí představuje natolik závažný zásah do „místa odpočinku“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích, že musí být považováno za „ničení“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o tohoto „místa odpočinku“?

Musí být pojem „místo rozmnožování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích vykládán v tom smyslu, že se jím zaprvé rozumí pouze místo, které lze přesně vymezit a kde pravidelně dochází k aktům páření v užším smyslu nebo k prostorově vázaným aktům bezprostředně souvisejícím s rozmnožováním (jako je například tření), jakož i zadruhé že pod „místo rozmnožování“ navíc spadají všechny lokality, které lze přesně vymezit a které jsou bezpodmínečně nezbytné pro vývoj mláděte, jako například hnízdiště nebo části rostlin nezbytné pro stadium larvy nebo housenky?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

Co je třeba rozumět pojmem „místo rozmnožování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích a jak lze „místo rozmnožování“ prostorově odlišit od jiných míst?

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda určité jednání nebo opomenutí představuje zásah do „místa rozmnožování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích?

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda určité jednání nebo opomenutí představuje natolik závažný zásah do „místa rozmnožování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích, že musí být považováno za „poškozování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích tohoto „místa rozmnožování“?

Podle jakých kritérií je třeba zjišťovat, zda určité jednání nebo opomenutí představuje natolik závažný zásah do „místa rozmnožování“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích, že musí být považováno za „ničení“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovištích tohoto „místa rozmnožování“?

____________

1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).