Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 21.6.2019 – IE v. Magistrat der Stadt Wien

(Asia C-477/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: IE

Vastapuoli: Magistrat der Stadt Wien

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luontodirektiivin1 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua levähdyspaikan käsitettä tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan myös entisiä levähdyspaikkoja, jotka on sittemmin hylätty?

Jos kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko jokaista entistä levähdyspaikkaa, joka on sittemmin hylätty, pidettävä luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuna levähdyspaikkana?

Jos kysymykseen vastataan kieltävästi:

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko entinen levähdyspaikka, joka on sittemmin hylätty, luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu levähdyspaikka?

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko tietty toimi tai laiminlyönti puuttumista luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun levähdyspaikkaan?

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko tietty toimi tai laiminlyönti niin vakavaa puuttumista luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun levähdyspaikkaan, että sitä on pidettävä tämän levähdyspaikan heikentämisenä luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko tietty toimi tai laiminlyönti niin vakavaa puuttumista luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun levähdyspaikkaan, että sitä on pidettävä tämän levähdyspaikan hävittämisenä luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Onko luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua lisääntymispaikan käsitettä tulkittava siten, että siihen kuuluu ainoastaan tarkasti rajattava alue, jolla tapahtuu säännöllisesti varsinaista pariutumista tai lisääntymiseen välittömästi liittyviä toimintoja pienessä tilassa (kuten mädin laskeminen), vai sisältyykö lisääntymisalueeseen lisäksi kaikki tarkasti rajattavat paikat, jotka ovat ehdoton edellytys poikasen kehittymiselle, kuten munintapaikat tai toukkavaiheessa vaadittavat kasvinosat?

Jos kysymykseen vastataan kieltävästi:

Mitä lisääntymispaikan käsitteellä tarkoitetaan luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdan merkityksessä, ja kuinka lisääntymispaikka erotetaan maantieteellisesti muista paikoista?

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko tietty toimi tai laiminlyönti puuttumista luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun lisääntymispaikkaan?

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko tietty toimi tai laiminlyönti niin vakavaa puuttumista luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun lisääntymispaikkaan, että sitä on pidettävä tämän lisääntymispaikan heikentämisenä luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Mitkä ovat perusteet sen määrittämiseksi, onko tietty toimi tai laiminlyönti niin vakavaa puuttumista luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun lisääntymispaikkaan, että sitä on pidettävä tämän lisääntymispaikan hävittämisenä luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

____________

1 Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL 1992, L 206, s. 7).