Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. jūnijā iesniedza Verwaltungsgericht Wien (Austrija) – IE/Magistrat der Stadt Wien

(Lieta C-477/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Wien

Pamatlietas puses

Prasītājs: IE

Atbildētāja: Magistrat der Stadt Wien

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdziens “atpūtas vieta” Dzīvotņu direktīvas 1 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir jāsaprot arī šobrīd pamestas kādreizējās atpūtas vietas?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai ikviena šobrīd pamesta kādreizējā atpūtas vieta ir jākvalificē kā “atpūtas vieta” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša:

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai šobrīd pamesta kādreizējā atpūtas vieta ir kvalificējama kā “atpūtas vieta” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai konkrēta darbība vai bezdarbība ir iejaukšanās “atpūtas vietā” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai konkrēta darbība vai bezdarbība ir tik nopietna iejaukšanās “atpūtas vietā” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē, ka jāuzskata, ka ir notikusi attiecīgās “atpūtas vietas” “noplicināšana” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai konkrēta darbība vai bezdarbība ir tik nopietna iejaukšanās “atpūtas vietā” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē, ka jāuzskata, ka ir notikusi attiecīgās “atpūtas vietas” “iznīcināšana” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Vai jēdziens “vairošanās vieta” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to saprot, pirmkārt, tikai precīzi nosakāmu vietu, kurā sistemātiski notiek pārošanās šaurākā nozīmē vai darbības, kas tieši saistītas ar vairošanos nelielā teritorijā (kā, piemēram, nārstošana), kā arī, otrkārt, “vairošanās vietā” papildus ietilpst visas precīzi nosakāmas teritorijas, kas obligāti nepieciešamas dzīvnieku mazuļu attīstībai, kā, piemēram, ligzdošanas vietas vai kūniņu vai kāpuru stadijā vajadzīgās augu daļas?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša:

Kas ir jāsaprot ar jēdzienu “vairošanās vieta” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē un kā “vairošanās vieta” teritoriālā ziņā ir nošķirama no citām vietām?

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai konkrēta darbība vai bezdarbība ir iejaukšanās “vairošanās vietā” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai konkrēta darbība vai bezdarbība ir tik nopietna iejaukšanās “vairošanās vietā” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē, ka jāuzskata, ka ir notikusi attiecīgās “vairošanās vietas” “noplicināšana” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

Pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē, vai konkrēta darbība vai bezdarbība ir tik nopietna iejaukšanās “vairošanās vietā” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē, ka jāuzskata, ka ir notikusi attiecīgās “vairošanās vietas” “iznīcināšana” Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

____________

1 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 1992, L 206, 7. lpp.).