Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 21. júna 2019 – IE/Magistrat der Stadt Wien

(vec C-477/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: IE

Žalovaný: Magistrat der Stadt Wien

Prejudiciálne otázky

Má sa pojem „miesto na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch1 vykladať v tom zmysle, že sa ním chápu aj medzitým opustené bývalé miesta na oddych?

V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

Má sa každé medzitým opustené bývalé miesto na oddych klasifikovať ako „miesto na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či medzitým opustené bývalé miesto na oddych sa má klasifikovať ako „miesto na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či určité konanie alebo zdržanie sa konania predstavuje zásah do „miesta na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či určité konanie alebo zdržanie sa konania predstavuje taký závažný zásah do „miesta na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch, že sa má vychádzať z „poškodzovania“ tohto „miesta na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či určité konanie alebo zdržanie sa konania predstavuje taký závažný zásah do „miesta na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch, že sa má vychádzať z „ničenia“ tohto „miesta na oddych“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

Má sa pojem „miesto na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch vykladať v tom zmysle, že sa ním v prvom rade chápe presne určiteľné miesto, na ktorom dochádza k pravidelným aktom párenia v užšom zmysle alebo úkony úzko bezprostredne súvisiace s párením (ako napríklad neresenie), ako aj to, že pod pojem „miesto na párenie“ v druhom rade navyše spadajú všetky presne určiteľné lokality, ktoré sú bezpodmienečne nevyhnutné pre vývoj mladých zvierat, ako napríklad miesta, kde sa kladú vajíčka alebo časti rastlín nevyhnutné pre larválne štádium a štádium húseníc?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

Čo sa má chápať pod pojmom „miesto na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch, a ako má „miesto na párenie“ priestorovo ohraničiť od iných miest?

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či určité konanie alebo zdržanie sa konania predstavuje zásah do „miesta na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či určité konanie alebo zdržanie sa konania predstavuje taký závažný zásah do „miesta na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch, že sa má vychádzať z „poškodzovania“ tohto „miesta na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

Podľa akých kritérií sa má zistiť, či určité konanie alebo zdržanie sa konania predstavuje taký závažný zásah do „miesta na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch, že sa má vychádzať z „ničenia“ tohto „miesta na párenie“ v zmysle článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o biotopoch?

____________

1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102).