Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 21. junija 2019 – IE/Magistrat der Stadt Wien

(Zadeva C-477/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: IE

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Magistrat der Stadt Wien

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „počivališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih1 razlagati tako, da je treba pod njim razumeti tudi sedaj že opuščena nekdanja počivališča?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

Ali je treba vsako sedaj že opuščeno nekdanje počivališče šteti za „počivališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Če je odgovor na to vprašanje nikalen:

Po katerih merilih se ugotavlja, ali je treba sedaj že opuščeno nekdanje počivališče šteti za „počivališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Po katerih merilih se ugotavlja, ali neko dejanje ali opustitev pomeni poseg v „počivališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Po katerih merilih se ugotavlja, ali neko dejanje ali opustitev pomeni tako velik poseg v „počivališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih, da je treba izhajati iz tega, da je bilo to „počivališče“ „poškodovano“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Po katerih merilih se ugotavlja, ali neko dejanje ali opustitev pomeni tako velik poseg v „počivališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih, da je treba izhajati iz tega, da je bilo to „počivališče“ „uničeno“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Ali je treba pojem „razmnoževališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih razlagati tako, da se pod njim, prvič, razume le točno določljiv kraj, kjer redno poteka parjenje v ožjem smislu ali dejanja, ki so neposredno povezana z razmnoževanjem in potekajo na ozkem območju (na primer drstenje), ter da, drugič, pod pojem „razmnoževališče“ dodatno spadajo vsi točno določljivi kraji, ki so nujno potrebni za razvoj mlade živali, na primer gnezdišča ali deli rastlin, potrebni za razvojno fazo ličinke ali gosenice?

Če je odgovor na to vprašanje nikalen:

Kaj je treba razumeti pod pojmom „razmnoževališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih in kako je treba „razmnoževališče“ prostorsko razmejiti od drugih krajev?

Po katerih merilih se ugotavlja, ali neko dejanje ali opustitev pomeni poseg v „razmnoževališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Po katerih merilih se ugotavlja, ali neko dejanje ali opustitev pomeni tako velik poseg v „razmnoževališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih, da je treba izhajati iz tega, da je bilo to „razmnoževališče“ „poškodovano“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

Po katerih merilih se ugotavlja, ali neko dejanje ali opustitev pomeni tako velik poseg v „razmnoževališče“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih, da je treba izhajati iz tega, da je bilo to „razmnoževališče“ „uničeno“ v smislu člena 12(2)(b) Direktive o habitatih?

____________

1 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL 1992, L 206, str. 7).