Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 21 juni 2019 – IE mot Magistrat der Stadt Wien

(Mål C-477/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: IE

Motpart: Magistrat der Stadt Wien

Tolkningsfrågor

Ska begreppet rastplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet1 tolkas på så sätt att med detta också avses numera övergivna tidigare rastplatser?

Om denna fråga besvaras jakande:

Ska varje numera övergiven tidigare rastplats klassificeras som en rastplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Om denna fråga besvaras nekande:

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en numera övergiven tidigare rastplats ska klassificeras som en rastplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en viss handling eller underlåtenhet utgör ett ingrepp i en rastplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en viss handling eller underlåtenhet utgör ett så allvarligt ingrepp i en rastplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet att denna rastplats skadas i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en viss handling eller underlåtenhet utgör ett så allvarligt ingrepp i en rastplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet att denna rastplats förstörs i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Ska begreppet parningsplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet tolkas på så sätt att med detta för det första avses endast den exakt avgränsningsbara plats där parningsakter i snävare bemärkelse eller handlingar inom ett begränsat område vilka har direkt samband med parningen (som till exempel äggläggningen) regelbundet äger rum, och för det andra att dessutom med en parningsplats avses alla exakt avgränsningsbara platser som är absolut nödvändiga för ungarnas utveckling, som till exempel äggläggningsplatser eller växtdelar som är nödvändiga för larv- eller puppstadiet?

Om denna fråga besvaras nekande:

Vad avses med begreppet parningsplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet, och hur kan en parningsplats avgränsas fysiskt från andra platser?

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en viss handling eller underlåtenhet utgör ett ingrepp i en parningsplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en viss handling eller underlåtenhet utgör ett så allvarligt ingrepp i en parningsplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet att denna parningsplats skadas i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

Vilka kriterier bör användas för att avgöra om en viss handling eller underlåtenhet utgör ett så allvarligt ingrepp i en parningsplats i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet att denna parningsplats förstörs i den mening som avses i artikel 12.1 d i habitatdirektivet?

____________

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114).