Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 12. července 2019 – A v. Latvijas Republikas Veselības ministrija

(Věc C-535/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: A

Odpůrce: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Předběžné otázky

Má se mít za to, že veřejná zdravotní péče je zahrnuta v „dávkách v nemoci“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 883/20041 ?

V případě kladné odpovědi na první otázku, mohou členské státy na základě článku 4 nařízení č. 883/2004 a článku 24 směrnice č. 2004/382 , za účelem vyhnutí se nepřiměřeným žádostem o poskytnutí sociálních dávek určených k zajištění zdravotní péče, občanům Unie, kteří v danou chvíli nemají postavení pracovníka, odepřít dávky, které se přiznávají jejich státním příslušníkům a rodinným příslušníkům občana Unie, který má postavení pracovníka, nacházejícím se ve stejné situaci?

V případě záporné odpovědi na první otázku, mohou členské státy na základě článků 18 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 24 směrnice č. 2004/38, za účelem vyhnutí se nepřiměřeným žádostem o poskytnutí sociálních dávek určených k zajištění zdravotní péče, občanům Unie, kteří v danou chvíli nemají postavení pracovníka, odepřít dávky, které se přiznávají jejich státním příslušníkům a rodinným příslušníkům občana Unie, který má postavení pracovníka, nacházejícím se ve stejné situaci?

Je v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 883/2004 situace, v níž je občanu Evropské unie, který využívá práva volného pohybu, odepíráno právo na zdravotní péči hrazenou státem ve všech členských státech, kterých se dotýká projednávaný případ?

Je v souladu s článkem 18, čl. 20 odst. 1 a článkem 21 Smlouvy o fungování Evropské unie situace, v níž je občanu Evropské unie, který využívá práva volného pohybu, odepíráno právo na veřejnou zdravotní péči hrazenou státem ve všech členských státech, kterých se dotýká projednávaný případ?

Musí být zákonnost pobytu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice č. 2004/38 chápána v tom smyslu, že dává osobě právo na přístup do systému sociálního zabezpečení, a také v tom smyslu, že může představovat důvod pro vyloučení ze sociálního zabezpečení? Má být konkrétně v projednávané věci skutečnost, že žadatel má plné zdravotní pojištění, což představuje podle směrnice č. 2004/38 jeden z výchozích požadavků pro zákonný pobyt, posuzována tak, že může odůvodnit odmítnutí začlenit jej do systému zdravotní péče hrazené státem?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).