Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. srpnja 2019. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – A protiv Latvijas Republikas Veselības ministrija

(predmet C-535/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: A

Druga strana u kasacijskom postupku: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Prethodna pitanja

Treba li smatrati da je javna zdravstvena zaštita uključena u „davanja za slučaj bolesti” u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 883/20041

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, smiju li države članice na temelju članka 4. Uredbe br. 883/2004 i članka 24. Direktive 2004/382 – radi izbjegavanja nerazmjernih zahtjeva za socijalna davanja predviđena u svrhu osiguravanja zdravstvene zaštite – građanima Unije koji u tom trenutku nemaju status radnika uskratiti ta davanja koja dodjeljuju svojim državljanima i članovima obitelji građana Unije koji imaju status radnika i nalaze se u istoj situaciji?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, smiju li države članice na temelju članaka 18. i 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 24. Direktive 2004/38 – radi izbjegavanja nerazmjernih zahtjeva za socijalnih davanja predviđena u svrhu osiguravanja zdravstvene zaštite – građanima Unije koji u tom trenutku nemaju status radnika uskratiti ta davanja koja dodjeljuju svojim državljanima i članovima obitelji građana Unije koji imaju status radnika i nalaze se u istoj situaciji?

Je li u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 883/2004 situacija u kojoj se građaninu Europske unije koji ostvaruje pravo na slobodu kretanja uskraćuje pravo na usluge javne zdravstvene zaštite na trošak države u svim predmetnim državama članicama?

Je li u skladu člankom 18. člankom 20. stavkom 1. i člankom 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije situacija u kojoj se građaninu Europske unije koji ostvaruje svoje pravo na slobodu kretanja uskraćuje pravo na usluge javne zdravstvene zaštite na trošak države u svim predmetnim državama članicama?

Treba li zakonitost boravka u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Direktive 2004/38 tumačiti na način da osobi daje pravo pristupa sustavu socijalne sigurnosti i da također može biti razlog njezina isključenja iz tog sustava? Konkretno u ovom predmetu, treba li smatrati da se činjenicom da je podnositelj zahtjeva sveobuhvatno zdravstveno osiguran – što je jedan od uvjeta za zakonitost boravka u skladu s Direktivom 2004/38 – može opravdati neuključivanje podnositelja zahtjeva u sustav zdravstvene zaštite na trošak države?

____________

1 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)

2 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)