Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 19. juunil 2019 – All in One Star Ltd

(kohtuasi C-469/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Avalduse esitaja ja määruskaebuse esitaja: All in One Star Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi (EL) 2017/11321 artikliga 30 on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et teises liikmesriigis asuva osaühingu filiaali kandmiseks äriregistrisse tuleb avaldada osakapitali või sellele vastava kapitali suurus?

2. a) Kas direktiivi (EL) 2017/1132 artikliga 30 on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et teises liikmesriigis asuva osaühingu filiaali äriregistrisse kandmise avalduses peab äriühingu juhataja kinnitama, et ei esine asjaolusid, mis liikmesriigi õiguse kohaselt välistavad juhatuse liikmeks oleku, see tähendab, et tal ei ole kohtu või ametiasutuse otsusega keelatud töötada või tegutseda ettevõtjana tegevusalal, mis kattub osaliselt või täielikult äriühingu tegevusalaga, ja et tema suhtes ei ole kohaldatud asjaomast keeldu jõustunud süüdimõistva kohtuotsuse alusel teatavate süütegude eest ning et notar, samaväärse õigusnõustamisega tegelev isik või konsulaarametnik on teda sellega seoses teavitanud piiramatust teabe andmise kohustusest kohtu ees?

2. b) Kui küsimusele 2a tuleb vastata eitavalt:

Kas ELTL artiklitega 49 ja 54 on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et teises liikmesriigis asuva osaühingu filiaali äriregistrisse kandmise avalduses peab äriühingu juhataja esitama eespool kirjeldatud kinnituse?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1132 äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (ELT 2017, L 169, lk 46).