Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 19. junija 2019 – All in One Star Ltd

(Zadeva C-469/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: All in One Star Ltd

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 30 Direktive (EU) 2017/11321 nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero je za vpis podružnice družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v drugi državi članici v sodni register potrebna navedba višine osnovnega kapitala ali primerljive kapitalske vrednosti?

2.    (a) Ali člen 30 Direktive (EU) 2017/1132 nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero mora direktor družbe ob prijavi vpisa podružnice družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v drugi državi članici v sodni register podati izjavo o tem, da po nacionalnem pravu ni ovir za njegovo imenovanje, kot je sodna ali upravna prepoved opravljanja poklica ali dejavnosti, ki bi bila v celoti ali deloma enaka poslovnemu namenu družbe, ali kot je obstoj pravnomočne obsodbe zaradi določenih kaznivih dejanj, in o tem, da ga je glede njegove neomejene dolžnosti predložitve informacij sodišču poučil notar, predstavnik podobnega pravno-svetovalnega poklica ali konzularni uradnik?

(b)    Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen:

Ali člena 49 in 54 PDEU nasprotujeta nacionalni ureditvi, v skladu s katero mora direktor družbe ob prijavi vpisa podružnice družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v drugi državi članici v sodni register podati tako izjavo?

____________

1     Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL 2017, L 169, str. 46).