Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 19 juni 2019 – All in One Star Ltd

(Mål C-469/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Part i det nationella målet

Klagande: All in One Star Ltd

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 30 i direktiv (EU) 2017/11321 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken aktiekapitalets storlek eller ett jämförbart kapitalvärde ska anges vid registrering i handelsregistret av en filial till ett bolag med begränsat ansvar (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) med säte i en annan medlemsstat?

2.    a) Utgör artikel 30 i direktiv (EU) 2017/1132 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken bolagets verkställande direktör, när filialen till ett bolag med begränsat ansvar med säte i en annan medlemsstat anmäls för registrering i handelsregistret, måste avge en försäkran om att det inte finns något hinder för förordnande av denne enligt nationell rätt i form av yrkes- eller näringsförbud som utfärdats av en domstol eller en myndighet, vilket helt eller delvis avser föremålet för bolagets verksamhet, eller i form av en lagakraftvunnen dom på grund av vissa brott, och om att vederbörande har informerats av en notarie, en företrädare för en jämförbar juridisk rådgivningsverksamhet eller en konsulär tjänsteman om sin obegränsade skyldighet att lämna upplysningar till domstolen?

b)    Om fråga 2 a besvaras nekande:

Utgör artiklarna 49 och 54 FEUF hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken ett bolags verkställande direktör måste avge en sådan försäkran när en filial till ett bolag med begränsat ansvar med säte i en annan medlemsstat anmäls för registrering i handelsregistret?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 2017, s. 46).