Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 4 юли 2019 г. — BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

(Дело C-509/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgerichts München

Страни в главното производство

Жалбоподател: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Ответник: Hauptzollamt München

Преюдициален въпрос

Трябва ли разходите за разработването на софтуер, който е изработен в Европейския съюз, предоставен е от купувача безплатно на продавача и е инсталиран във внесените блокове за управление, да се прибавят към договорната стойност на внесените стоки съгласно член 71, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза1 , когато не са включени към действително платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки?

____________

1 ОВ L 269, 2013 г., стр. 1.