Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht München (Saksa) on esittänyt 4.7.2019 – BMW Bayerische Motorenwerke AG v. Hauptzollamt München

(Asia C-509/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht München

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Vastaaja: Hauptzollamt München

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sellaisen ohjelmiston kehittämiskustannukset, joka on kehitetty Euroopan unionissa, jonka ostaja on luovuttanut myyjälle vastikkeetta ja joka on ladattu maahantuotuun ohjaimeen, lisättävä maahantuodun tavaran kauppa-arvoon unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20131 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, jos ne eivät sisälly maahantuodusta tavarasta tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan?

____________

1 EUVL 2013, L 269, s. 1.