Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München (Niemcy) w dniu 4 lipca 2019 r. BMW Bayerische Motorenwerke AG / Hauptzollamt München

(Sprawa C-509/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht München

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Strona pozwana: Hauptzollamt München

Pytanie prejudycjalne

Czy koszty opracowania oprogramowania komputerowego, które zostało wykonane w Unii Europejskiej, nieodpłatnie udostępnione sprzedającemu przez kupującego i wgrane na przywożony moduł sterujący, dodaje się do wartości transakcyjnej przywożonego towaru zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny1 , jeżeli nie są one wliczone w faktycznie zapłaconą albo należną cenę przywożonego towaru?

____________

1 Dz.U. 2013, L 269, s. 1.