Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 4. júla 2019 – BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

(vec C-509/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Žalovaný: Hauptzollamt München

Prejudiciálna otázka

Majú sa náklady na vývoj softvéru, ktorý bol vyhotovený v Európskej únii, ktorý kupujúci bezodplatne poskytol predávajúcemu a ktorý bol nahratý na dovezenú riadiacu jednotku, pripočítať k prevodnej hodnote dovezeného tovaru podľa článku 71 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie1 , pokiaľ nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť za dovezený tovar?

____________

1 Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1.