Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 4 juli 2019 – BMW Bayerische Motorenwerke mot Hauptzollamt München

(Mål C-509/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht München

Parter i det nationella målet

Klagande: BMW Bayerische Motorenwerke

Motpart: Hauptzollamt München

Tolkningsfrågan

Ska utvecklingskostnader för en programvara som har framställts i Europeiska unionen och som köparen utan kostnad ställer till säljarens förfogande, vilken har installerats på den importerade styrenheten, läggas till den importerade varans transaktionsvärde enligt artikel 71.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen1 om de inte ingår i det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för den importerade varan?

____________

1 EUT L 269, 2013, s. 1.