Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. srpna 2019 Johnem Dallim proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 6. června 2019 ve věci T-399/17, Dalli v. Komise

(Věc C-615/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: John Dalli (zástupci: L. Levi, advokátka, S. Rodrigues, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek a prohlásil návrhová žádání navrhovatele ve věci T-399/17 za přípustná a opodstatněná, a v důsledku toho uložil

náhradu újmy, zejména nemajetkové újmy, jejíž výše se předběžně odhaduje na 1 000 000 eur;

žalované náhradu všech nákladů řízení.

uložil Evropské komisi náhradu všech nákladů jak řízení o kasačním opravném prostředku, tak řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku navrhovatele vychází z několika nesprávných právních posouzení, a to z porušení povinnosti uvést odůvodnění a zkreslení údajů obsažených ve spise tím, že byl odmítnut první žalobní důvod týkající se protiprávnosti rozhodnutí o zahájení vyšetřování.

Zadruhé navrhovatel namítá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že odmítl druhý žalobní důvod vycházející z vad v charakterizaci vyšetřování a protiprávního rozšíření vyšetřování.

Zatřetí navrhovatel namítá zkreslení důkazů a porušení práva na obhajobu v rozsudku Tribunálu, v němž byl odmítnut třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásad shromažďování důkazů a zkreslení a falzifikace důkazů.

Začtvrté navrhovatel namítá zkreslení skutečností a důkazů a nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že Tribunál odmítl čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení práva na obhajobu, článku 4 rozhodnutí Komise 1999/3961 a článku 18 pokynů úřadu OLAF.

Zapáté navrhovatel tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že porušil povinnost uvést odůvodnění a zkreslil důkazy, když odmítl pátý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 11 odst. 7 nařízení (ES) č. 1073/19992 a čl. 13 odst. 5 jednacího řádu dozorčího výboru.

Zašesté navrhovatel namítá několik nesprávných právních posouzení a zkreslení důkazů v rozsudku Tribunálu, v němž byl odmítnut šestý žalobní důvod vycházející z porušení zásady presumpce neviny, porušení článku 8 nařízení č. 1073/1999 a článku 339 SFEU a porušení práva na ochranu osobních údajů.

Sedmým a posledním důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatel namítá zkreslení návrhu a důkazů a nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že Tribunál dospěl k závěru, že navrhovatel neprokázal existenci nemajetkové újmy.

____________

1 Rozhodnutí Komise 1999/396/ES, ESUO, Euratom ze dne 2. června 1999 o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství (Úř. věst. 1999, L 149, s. 57; Zvl. vyd. 01/03, s. 118).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. 1999, L 136, s. 1; Zvl. vyd. 01/03, s. 91).