Language of document :

John Dalli 16. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 6. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-399/17: Dalli versus komisjon

(kohtuasi C-615/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: John Dalli (esindajad: avocate L. Levi, avocat S. Rodrigues)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja tunnistada apellandi nõuded kohtuasjas T-399/17 vastuvõetavaks ja põhjendatuks ning sellest tulenevalt

hüvitada kahju ja eelkõige mittevaraline kahju, mis esialgse hinnangu kohaselt on 1 000 000 eurot;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

mõista nii apellatsioonimenetluse kui ka esimese kohtuastme menetlusega seotud kohtukulud täielikult välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma esimeses väites toob apellant välja mitmed õigusnormide rikkumised, nimelt põhjendamiskohustuse rikkumine ja kohtutoimiku moonutamine, kuna lükati tagasi esimene väide, mis on seotud uurimise algatamise otsuse õigusvastasusega.

Teiseks väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna ta jättis rahuldamata teise nõude, mis puudutab rikkumise olemuse kirjeldamise vigu ja juurdluse õigusvastast pikendamist.

Kolmandaks väidab apellant, et Üldkohtu otsuses on tõendeid moonutatud ja rikutud kaitseõigusi, kuna lükati tagasi kolmas väide, mis puudutab tõendite kogumise põhimõtete rikkumist ning tõendite moonutamist ja võltsimist.

Neljandaks väidab apellant, et on moonutatud faktide ja tõendite selget mõtet ja rikutud õigusnorme, kuna Üldkohus lükkas tagasi neljanda väite, mis puudutab kaitseõiguste, komisjoni otsuse 1999/3961 artikli 4 ja OLAFi suuniste artikli 18 rikkumist.

Viiendaks väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna ta ei täitnud põhjendamiskohustust ja moonutas tõendeid, lükates tagasi viienda väite, mis puudutab määruse (EÜ) nr 1073/19992 artikli 11 lõike 7 ja järelevalvekomitee töökorra artikli 13 lõike 5 rikkumist.

Kuuendaks väidab apellant, et Üldkohtu otsuses on rikutud mitmeid õigusnorme ja moonutatud tõendeid, kuna lükati tagasi kuues väide, mis puudutab süütuse presumptsiooni, määruse nr 1073/1999 artikli 8, ELTL artikli 339 ja isikuandmete kaitse rikkumist.

Seitsmendaks ja viimaseks väidab apellant, et on moonutatud hagiavalduse ja tõendite selget mõtet ning rikutud õigusnormi, kuna Üldkohus järeldas, et apellant ei olnud tõendanud mittevaralise kahju tekkimist.

____________

1 Komisjoni 2. juuni 1999. aasta otsus 1999/396/EÜ (ESTÜ, Euratom) pettuste, korruptsiooni ja muu ühenduste huve kahjustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega seotud sisejuurdluse tingimuste kohta (EÜT 1999, L 149, lk 57; ELT eriväljaanne 01/03, lk 118).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (EÜT 1999, L 136, lk 1; ELT eriväljaanne 01/03, lk 91).