Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-399/17. sz., Dalli kontra Bizottság ügyben 2019. június 6-án hozott ítélete ellen John Dalli által 2019. augusztus 16-án benyújtott fellebbezés

(C-615/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: John Dalli (képviselők: L. Levi avocate és S. Rodrigues avocat)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet és a fellebbezőnek a T-399/17. sz. ügyben benyújtott kereseti kérelmeit nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak, következésképpen

rendelje el a kártérítés megfizetését, különösen pedig az ideiglenesen 1 000 000 euróra becsült nem vagyoni kár megtérítését;

az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.

az Európai Bizottságot kötelezze mind a fellebbezés kapcsán, mind pedig az elsőfokú eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjában a fellebbező több téves jogalkalmazásra hivatkozik, mégpedig az indokolási kötelezettség megsértésére, és az iratok azáltal történő elferdítésére, hogy a vizsgálat megindítására vonatkozó határozat jogellenességével kapcsolatos első kifogást elutasították.

Másodszor, a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor elutasította a vizsgálatok jellemzésével kapcsolatos hiányosságokra és a vizsgálat jogellenes kiterjesztésére vonatkozó, második kifogást.

Harmadszor, a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék az ítéletében elferdítette a bizonyítékokat, és az sérti a védelemhez való jogot, mivel a bizonyítékgyűjtés elveinek megsértésére, illetve a bizonyítékok elferdítésére és meghamisítására vonatkozó, harmadik kifogást elutasította.

Negyedszer, a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék eltorzította az egyértelmű tényeket és bizonyítékokat, és tévesen alkalmazta a jogot, amikor elutasította a védelemhez való jog, az 1999/396 bizottsági határozat1 4. cikkének és az OLAF-utasítások 18. cikkének megsértésére vonatkozó, negyedik kifogást.

Ötödször, a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, megsértve az indokolási kötelezettségét és elferdítve a bizonyítékokat, amikor elutasította az 1073/1999/EK rendelet2 11. cikke (7) bekezdésének és a Felügyelő Bizottság szabályzata 13. cikke (5) bekezdésének megsértésére vonatkozó, ötödik kifogást.

Hatodszor, a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék az ítéletében többször tévesen alkalmazta a jogot, és elferdítette a bizonyítékokat, amikor elutasította az ártatlanság vélelmének, az 1073/1999 rendelet 8. cikkének és az EUMSZ 3398. cikk megsértésére vonatkozó, hatodik kifogást.

Végül hetedszer, a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék elferdítette az egyértelmű keresetlevelet és a bizonyítékokat, továbbá tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a fellebbező nem bizonyította a nem vagyoni károk fennállását.

____________

1 A csalás, a korrupció és a Közösségek érdekeit sértő jogellenes tevékenységek elleni küzdelemmel kapcsolatos belső vizsgálatok feltételeiről és módjairól szóló, 1999. június 2-i 1999/396/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (HL 1999. L 149., 57. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 118. o.).

2 Az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 1999, L 136, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás1. fejezet, 3. kötet, 91. o. ).