Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 16. augustā John Dalli iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-399/17 Dalli/Komisija

(Lieta C-615/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: John Dalli (pārstāvji: L. Levi, advokāte, S. Rodrigues, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu un atzīt apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumus lietā T-399/17 par pieņemamiem un pamatotiem un rezultātā piespriest

atlīdzināt kaitējumu, tostarp morālo kaitējumu, kas provizoriski var tikt aplēsts 1 000 000 euro apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus;

piespriest Eiropas Komisijai pilnībā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies apelācijas tiesvedībā, kā arī tiesvedībā pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka, noraidot pirmo iebildumu - kas attiecās uz to, ka lēmums par izmeklēšanas uzsākšanu ir prettiesisks - ir pieļautas vairākas tiesību kļūdas, proti, nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu un ir sagrozīti lietas materiāli.

Ar otro pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka, noraidot otro iebildumu - kas attiecās uz trūkumiem izmeklēšanas raksturojumā un prettiesisku izmeklēšanas pagarināšanu - Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu.

Ar trešo pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Vispārējās tiesas spriedumā, kurā tika noraidīts trešais iebildums attiecībā uz pierādījumu iegūšanu reglamentējošo principu pārkāpumu un uz pierādījumu sagrozīšanu un viltošanu, ir sagrozīti pierādījumi un pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Ar ceturto pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Vispārējā tiesa, noraidot ceturto iebildumu - kas attiecās uz tiesību uz aizstāvību, Komisijas Lēmuma 1999/396 1 4. panta un OLAF norāžu 18. panta pārkāpumu - ir sagrozījusi faktu un pierādījumu skaidro jēgu un pieļāvusi tiesību kļūdas.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa, noraidīdama piekto iebildumu - kas attiecās uz Regulas (EK) Nr. 1073/1999 2 11. panta 7. punktu un Uzraudzības komitejas Reglamenta 13. panta 5. punktu - ir pieļāvusi tiesību kļūdu, jo tā nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu un ir sagrozījusi pierādījumus.

Ar sesto pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Vispārējās tiesas spriedumā, kurā ir noraidīts sestais iebildums - kas attiecās uz nevainīguma prezumpcijas principa, Regulas (EK) Nr. 1073/1999 8. panta un LESD 339. panta pārkāpumu un tiesību uz personas datu aizsardzību pārkāpumu - ir pieļautas vairākas tiesību kļūdas un ir sagrozīti pierādījumi.

Visbeidzot ar septīto pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Vispārējā tiesa, secinot, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs nav pierādījis morālā kaitējuma esamību, ir sagrozījusi prasības pieteikuma un pierādījumu skaidro jēgu un pieļāvusi tiesību kļūdu.

____________

1 1999/396/EK, EOTK, Euratom: Komisijas Lēmums (1999. gada 2. jūnijs) par noteikumiem iekšējās izmeklēšanas veikšanai sakarā ar krāpšanas, korupcijas un citu Kopienas interesēm kaitējošu prettiesisku darbību novēršanu (OV 1999, L 149, 57. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (OV 1999, L 136, 1. lpp.).