Language of document :

Recurs introdus la 16 august 2019 de John Dalli împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 6 iunie 2019 în cauza T-399/17, Dalli/Comisia

(Cauza C-615/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: John Dalli (reprezentanți: L. Levi, S. Rodrigues, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

Anularea hotărârii atacate și declararea admisibilității și temeiniciei cererii recurentului în cauza T-399/17 și prin urmare dispunerea:

compensării prejudiciului, în special a prejudiciului moral, care poate fi estimat, cu titlu provizoriu, la 1 000 000 de euro;

obligării pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente atât recursului, cât și procedurii în primă instanță.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, recurentul invocă mai multe erori de drept, și anume încălcarea obligației de motivare și denaturarea dosarului prin respingerea primului capăt de cerere privind nelegalitatea deciziei de a deschide ancheta.

În al doilea rând, recurentul susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin respingerea celui de al doilea capăt de cerere privind vicii în caracterizarea anchetei și extinderea nelegală a acesteia.

În al treilea rând, recurentul invocă o denaturare a probelor și o încălcare a dreptului la apărare în cadrul hotărârii Tribunalului în care al treilea capăt de cerere, privind încălcarea principiilor aplicabile strângerii probelor, denaturarea și falsificarea probelor a fost respins.

În al patrulea rând, recurentul invocă a denaturare a situației de fapt și a probelor , precum și săvârșirea de către Tribunal a unor erori de drept prin respingerea celui de al patrulea capăt de cerere privind încălcarea dreptului la apărare, a articolului 4 din Decizia 1999/396 Comisiei1 și a articolului 18 din Instrucțiunile OLAF.

În al cincilea rând, recurentul susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept încălcând obligația de motivare și denaturând probele prin respingerea celui de al cincilea capăt de cerere privind încălcarea articolului 11 alineatul (7) din Regulamentul nr. 1073/19992 și a articolului 13 alineatul (5) din regulamentul intern al Comitetului de supraveghere.

În al șaselea rând, recurentul invocă mai multe erori de drept și denaturarea probelor în cadrul hotărârii Tribunalului în care a fost respins al șaselea capăt de cerere privind încălcarea principiului prezumției de nevinovăție, încălcarea articolului 8 din Regulamentul nr. 1073/1999 și a articolului 339 TFUE, precum și încălcarea dreptului la protecția datelor personale.

Prin intermediul celui de al șaptelea și ultimul motiv, recurentul invocă o denaturare a cererii introductive și a dovezilor și o eroare de drept săvârșită de Tribunal prin aceea că a conchis că recurentul nu a stabilit existența unui prejudiciu moral.

____________

1 Decizia Comisiei din 2 iunie 1999 privind condițiile și metodele de efectuare a investigațiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupției și a oricăror activități ilegale care afectează interesele Comunităților (JO 1999, L 149, p. 57, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 156).

2 Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 129).