Language of document :

Odvolanie podané 16. augusta 2019: John Dalli proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 6. júna 2019 vo veci T-399/17, Dalli/Komisia

(vec C-615/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: John Dalli (v zastúpení: L. Levi, avocate, S. Rodrigues, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok a rozhodol, že návrh vo veci T-399/17 je prípustný a odôvodnený a v dôsledku toho uložil:

povinnosť nahradiť ujmu, najmä majetkovú, ktorej výška sa predbežne odhaduje na 1 000 000 eur,

žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania,

Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy odvolacieho konania a konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na viacerých nesprávnych posúdeniach, a to na porušení povinnosti uviesť odôvodnenie a skreslení údajov zo spisu, ktoré spočívajú na odmietnutí prvého žalobného dôvodu týkajúceho sa nezákonnosti rozhodnutia o začatí vyšetrovania.

Po druhé, odvolateľ namieta, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že odmietol druhý žalobný dôvod vychádzajúci z pochybenia charakteru vyšetrovania a nezákonného rozšírenia vyšetrovania.

Po tretie, odvolateľ namieta skreslenie dôkazov a porušenie práva na obhajobu v rozsudku Všeobecného súdu, v ktorom sa odmietol tretí žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia zásad zhromažďovania dôkazov, skreslenia a falšovania dôkazov.

Po štvrté, odvolateľ namieta skreslenie skutočností a dôkazov a nesprávne právne posúdenie spočívajúce na tom, že Všeobecný súd odmietol štvrtý žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia práva na obhajobu, článku 4 rozhodnutia Komisie 1999/3961 a článku 18 pokynov OLAFa.

Po piate, odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, tým, že porušil povinnosť uviesť odôvodnenie a skreslil dôkazy, keď odmietol piaty žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia článku 11 nariadenia (ES) č. 1073/19992 a článku 13 ods. 5 rokovacieho poriadku dozorného výboru.

Po šieste, odvolateľ namieta niekoľko nesprávnych právnych posúdení a skreslenie dôkazov v rozsudku Všeobecného súdu, ktorým sa odmietol šiesty žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia zásady prezumpcie neviny, porušenia článku 8 nariadenia č. 1073/1999 a článku 339 ZFEÚ a porušenia práva na ochranu osobných údajov.

Po siedme, odvolateľ namieta skreslenie návrhu, dôkazu a nesprávne právne posúdenie spočívajúce na tom, že Všeobecný súd dospel k záveru, že odvolateľ nepreukázal existenciu nemajetkovej ujmy.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. júna 1999 o podmienkach vnútorných vyšetrovaní pri boji proti podvodu, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim záujmy spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 1999, s. 57; Mim. vyd. 01/003, s. 118).

2 Nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 1999, s. 1; Mim. vyd. 01/003, s. 91).