Language of document :

Pritožba, ki jo je John Dalli vložil 16. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 6. junija 2019 v zadevi T-399/17, Dalli/Komisija

(Zadeva C-615/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: John Dalli (zastopnika: L. Levi, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi in ugotovi, da so zahteve pritožnice v zadevi T-399/17 dopustne in utemeljene, ter posledično

naloži plačilo odškodnine, zlasti za nepremoženjsko škodo, ki jo je mogoče začasno oceniti na 1.000.000 EUR;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Evropski komisiji naloži, da plača vse stroške postopka s pritožbo in postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom zatrjuje več napak pri uporabi prava, zlasti kršitev obveznosti obrazložitve in izkrivljanje elementov iz spisa z zavrnitvijo prvega očitka glede nezakonitosti odločbe o začetku preiskave.

Drugič, pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je zavrnilo drugi očitek v zvezi z napakami pri opredelitvi preiskave in v zvezi z nezakonitim podaljšanjem preiskave.

Tretjič, pritožnica zatrjuje, da je v sodbi Splošnega sodišča prišlo do izkrivljanja dokazov in kršitve pravice do obrambe, ker je bil zavrnjen tretji očitek v zvezi s kršitvijo načel, ki veljajo za zbiranje dokazov ter za izkrivljanje in ponarejanje dokazov.

Četrtič, pritožnica zatrjuje, da je Splošno sodišče izkrivilo dejstva in dokaze ter napačno uporabilo pravo, ker je zavrnilo četrti očitek v zvezi s kršitvijo pravice do obrambe, člena 4 Sklepa Sveta 1999/396,1 in člena 18 navodil urada OLAF.

Petič, pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je kršilo obveznost obrazložitve in izkrivilo dokaze s tem, da je zavrnilo peti očitek v zvezi s kršitvijo člena 11(7) Uredbe (ES) št. 1073/19992 in člena 13(5) pravilnika Nadzornega odbora OLAF.

Šestič, pritožnica zatrjuje več napak pri uporabi prava in izkrivljanje dokazov v sodbi Splošnega sodišča, ker je bil zavrnjen šesti očitek o kršitvi domneve nedolžnosti, o kršitvi člena 8 Uredbe št. 1073/1999 in člena 339 PDEU ter kršitvi pravice do varstva osebnih podatkov.

Pritožnica s sedmim in zadnjim pritožbenim razlogom zatrjuje izkrivljanje dejstev in dokazov ter napačno uporabo prava, ker je Splošno sodišče ugotovilo, da pritožnica ni dokazala obstoja nepremoženjske škode.

____________

1 Sklep Sveta z dne 2. junija 1999 o pogojih za izvajanje notranjih preiskav v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in kakršnega koli nezakonitega ravnanja, ki škoduje interesom Skupnosti (1999/396/ES, ESPJ, Euratom) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 118).

2 Uredba (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 91).