Language of document :

Överklagande ingett den 16 augusti 2019 av John Dalli av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-399/17, Dalli mot kommissionen

(Mål C-615/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: John Dalli (ombud: advokaterna L. Levi, S. Rodrigues)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen och förklara att klagandens yrkanden i mål T-399/17 kan prövas i sak och är välgrundade och följaktligen förplikta svarande att

ersätta skadan, inklusive den ideella skadan, som tills vidare kan uppskattas till 1 000 000 euro, och

ersätta samtliga kostnader, samt

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader såväl i målet om överklagande som i första instans.

Grunder och huvudargument

Klagandens första grund avser flera fall av felaktig rättstillämpning, närmare bestämt åsidosättande av motiveringsskyldigheten och förvanskning av handlingarna i akten, genom att tribunalen underkände den första invändningen, om att beslutet att inleda en undersökning var rättsstridigt.

Den andra grunden är att det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen underkände den andra invändningen, om fel i vilket slags undersökning det var fråga om och om att undersökningen hade utvidgats rättsstridigt.

Den tredje grunden är att bevisningen förvanskats och rätten till försvar åsidosatts i tribunalens dom, i den del där den tredje invändningen underkändes, vilken rörde åsidosättande av principerna för inhämtande av bevisning samt snedvridning och förfalskning av bevisningen.

Den fjärde grunden är förvanskning av de faktiska omständigheterna och bevisningen samt felaktig rättstillämpning genom att tribunalens underkände den fjärde invändningen, om åsidosättande av rätten till försvar, av artikel 4 i kommissionens beslut 1999/3961 och av artikel 18 i Olafs instruktioner.

____________

1 1999/396/EG, EKSG, Euratom: Kommissionens beslut av den 2 juni 1999 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen (EGT L 149, s. 57).