Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 26.6.2019 – QM

(asia C-494/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pääasian asianosaiset

Valittaja: QM

Vastapuolena oleva viranomainen: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Muu osapuoli: Finanzpolizei

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 56 artiklaa, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/71/EY1 sekä direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta 15.5.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/67/EU2 tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännökselle, jossa säädetään rajat ylittävään työvoiman käyttöön liittyvien muodollisten velvoitteiden – kuten palkkatositteiden saatavilla pitämisen tai niiden ilmoittamisen keskitetylle koordinointiyksikölle (ZKO-ilmoitus) – laiminlyönnistä ankarat sakot, erityisesti korkeat vähimmäisseuraamukset, jotka määrätään kumulatiivisesti kunkin kyseessä olevan työntekijän osalta?

Mikäli jo ensimmäiseen kysymykseen ei vastata myöntävästi:

Onko SEUT 56 artiklaa, direktiiviä 96/71/EY sekä direktiiviä 2014/67/EU tulkittava siten, että ne ovat esteenä kumulatiivisten sakkojen määräämiselle ilman absoluuttisia ylärajoja rajat ylittävään työvoiman käyttöön liittyvien muodollisten velvoitteiden rikkomisesta?

Onko SEUT 56 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa velvoitetaan tekemään muutosilmoitus keskitetylle koordinointiyksikölle tilanteessa, jossa väliaikainen työskentely vastaanottajavaltiossa lopetetaan ennenaikaisesti ja/tai keskeytetään?

Mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko SEUT 56 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa ei aseteta kohtuullista määräaikaa muutosilmoituksen tekemiselle?

Onko SEUT 56 artiklaa ja direktiivin 2014/67/EU 9 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan asianmukaisten ja relevanttien asiakirjojen toimittaminen kohtuullisessa ajassa ei täytä asiakirjojen saataville asettamista koskevaa vaatimusta?

Onko SEUT 56 artiklaa ja direktiivin 2014/67/EU 9 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan ulkomaiselta palveluntarjoajalta edellytetään direktiivin 2014/67/EU 9 artiklassa edellytettyä useampien asiakirjojen toimittamista ja nämä asiakirjat eivät ole relevantteja eivätkä tarpeen eikä niitä määritellä tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä, kuten palkkatallenteet, palkkalaskelmat, palkkaluettelot, palkkaverokortit, rekisteröinnit ja rekisteristä poistamiset, sairausvakuutukset, ilmoitus- ja lisämaksulaskelmien luettelot, palkkaluokittelua koskevat asiakirjat, todistukset?

____________

1 EYVL 1997, L 18. s. 1.

2 Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta 15.5.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU (EUVL 2014, L 159, s. 11).