Language of document :

Odvolanie podané 2. júla 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 16. mája 2019 v spojených veciach T-836/16 a T-624/17, Poľská republika/Európska komisia

(vec C-562/19 P)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: K. Herrmann, P.-J. Loewenthal)

Ďalší účastníci konania: Poľská republika, Maďarsko

Návrhy odvolateľky

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil v plnom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) zo 16. mája 2019 v spojených veciach T-836/16 a T-624/17, Poľská republika/ Komisia, EU:T:2019:338, a

zamietol žaloby Poľskej republiky proti Komisii vo veci T-836/16 o neplatnosť rozhodnutia Komisie C(2016) 5596 final z 19. septembra 2016 o štátnej pomoci SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), ktorým sa o začalo konanie vo veci formálneho zisťovania a nariaďuje sa pozastavenie poľskej dane v oblasti maloobchodného predaja, a vo veci T-624/17 o neplatnosť rozhodnutia Komisie (EU) 2018/160 z 30. júna 2017 o štátnej pomoci SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), ktorú poskytlo Poľsko vo veci dane v maloobchodnom sektore, a uložil Poľskej republike povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené na prvom stupni, ako aj v tomto konaní,

subsidiárne, v prípade, že obidve žaloby nebudú zamietnuté v plnom rozsahu, vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie o žalobných dôvodoch, ktoré neboli preskúmané na prvom stupni, a rozhodol, že o trovách konania na prvom stupni a trovách tohto konania o odvolaní sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uvádza na podporu odvolania dva odvolacie dôvody.

V rámci prvého odvolacieho dôvodu Komisia tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, keď konštatoval, že poľská daň v oblasti  maloobchodného predaja nie je selektívna. Nesprávne právne posúdenie Všeobecného súdu vychádza z nasledujúcich dôvodov:

- po prvé v bodoch 63 až 68 napadnutého rozsudku Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Komisia sa dopustila pochybenia, keď z definície referenčného rámca vylúčila progresívne sadzby poľskej dane v oblasti maloobchodného predaja. Na rozdiel od tvrdenia Všeobecného súdu je postup zvolený Komisiou v rozhodnutí, ktorým bolo ukončené konanie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora. Všeobecný súd sa teda dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri vymedzení referenčného rámca;

- po druhé v bodoch 69 až 78 napadnutého rozsudku Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Komisia sa dopustila pochybenia, keď neurčila správne cieľ dane v oblasti maloobchodného predaja, vzhľadom na ktorý treba posúdiť porovnateľnú povahu podnikov. Súdny dvor opakovane konštatoval, že na účely porovnateľnosti podnikov je relevantný len daňový cieľ opatrenia, definovaný ako predmet alebo udalosť zdanené dotknutou daňou. Iné neoddeliteľne spojené ciele, ako solventnosť, majú význam len na posúdenie objektívneho odôvodnenia nerovnosti zaobchádzania s porovnateľnými podnikmi. Skutočnosť, že Všeobecný súd konštatoval údajný cieľ prerozdeľovania poľskej dane v oblasti maloobchodného predaja vo fáze posúdenia porovnateľnosti podnikov teda predstavuje nesprávne právne posúdenie.

- po tretie v bodoch 79 až 93 napadnutého rozsudku Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Komisia sa dopustila pochybenia, keď uviedla, že progresívne sadzby dane v oblasti maloobchodného predaja nie sú odôvodnené cieľom prerozdeľovania. Tvrdenie Všeobecného súdu, že poľská daň v oblasti maloobchodného predaje nie je diskriminačná a slúži na prerozdeľovanie vychádza z nesprávneho predpokladu, že podniky s vysokými príjmami (obratom) sú ziskovejšie, než podniky s nižšími príjmami (obratom). Všeobecný súd sa teda dopustil nesprávneho právneho posúdenia keď uznal, že cieľ prerozdeľovania, ktorý nie je neoddeliteľne spojený s daňou v oblasti maloobchodného predaja, môže odôvodniť nerovnaké zaobchádzanie s podnikmi. Okrem toho, keďže Všeobecný súd vychádzal z tohto nesprávneho predpokladu, preniesol bremeno, pokiaľ ide o odôvodnenie progresívnych daňových sadzieb údajným cieľom prerozdeľovania, z členského štátu na Komisiu, ktorá by musela preukázať, že takéto odôvodnenie neexistuje.

V rámci druhého odvolacieho Komisia uvádza, že Všeobecný súd porušil v bodoch 104 až 109 napadnutého rozsudku článok 108 ods. 2 ZFEÚ a článok 13 ods. 1 nariadenia Rady 2015/1589. Všeobecný súd konštatoval, že Komisia sa dopustila zjavného pochybenia, keď rozhodla o začatí konania vo veci formálneho zisťovania a nariadila pozastavenie poľskej dane v oblasti maloobchodného predaja. Všeobecný súd založil toto tvrdenie na analýze rozhodnutia, ktorým bolo ukončené konanie vo veci formálneho zisťovania. Všeobecný súd sa tým, že použil na rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania rovnaký štandard súdneho preskúmania ako na posúdenie platnosti konečného rozhodnutia, dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Všeobecný súd totiž v prípade rozhodnutia uvedeného ako prvé použil vyšší štandard preskúmania namiesto toho, aby posúdil, či Komisia zjavne nemohla mať pochybnosti o neexistencii selektívnosti spornej dane.

____________