Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 22 юли 2019 г. — Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(Дело C-556/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Société ECO TLC

Ответник: Ministre de la transition écologique et solidaire

Друга страна: Fédération des entreprises du recyclage

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че правна уредба като описаната в точки 9 и 10, съгласно която частна екологична организация с нестопанска цел, притежаваща разрешение от държавни органи и която сключва договори с производителите, пускащи на пазара определена категория продукти, по силата на които събира от тях финансови вноски в замяна на услуга, изразяваща се в поемане на задължението им да осигури за тяхна сметка третирането на отпадъците, получени от пуснатите от тях на пазара продукти и която изплаща въз основа на спецификация, одобрена от държавата на одобрени от нея оператори, които отговарят за разделното събиране на тези отпадъци и за тяхното оползотворяване суми, чийто размер е определен с наредбата за даване на разрешение на екологичната организация на базата на екологични и социални цели, представлява държавна помощ по смисъла на тези разпоредби?

____________