Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. července 2019 – Société ECO TLC v. Ministre de la transition écologique et solidaire

(Věc C-556/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Société ECO TLC

Žalovaný: Ministre de la transition écologique et solidaire

Vedlejší účastník: Fédération des entreprises du recyclage

Předběžná otázka

Musí být článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládán v tom smyslu, že je třeba považovat za státní podporu ve smyslu uvedeného ustanovení takový soubor opatření, jako je soubor opatření popsaný v bodech 9 až 11, na jehož základě soukromý neziskový ekologický subjekt, držitel schválení od příslušných veřejnoprávních orgánů, vybírá od výrobců, kteří uvádějí na trh určitou kategorii výrobků a podepsali s ním za tímto účelem smlouvu, příspěvky jako protiplnění za službu spočívající v tom, že na jejich účet zajišťuje zpracování odpadů z výrobků, které uvádějí na trh, a vyplácí provozovatelům systémů třídění a využívání takových odpadů dotace ve výši stanovené ve schválení s ohledem na ekologické a sociální cíle?

____________