Language of document :

2019 m. liepos 22 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société ECO TLC / Ministre de la transition écologique et solidaire

(Byla C-556/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Société ECO TLC

Atsakovas: Ministre de la transition écologique et solidaire

Kita šalis: Fédération des entreprises du recyclage

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad 9–11 punktuose nurodyta priemonė, pagal kurią privati ne pelno siekianti ekologinė organizacija, turinti valdžios institucijų išduotą veiklos leidimą, renka įnašus iš tam tikros kategorijos gaminių tiekėjų rinkai, kurie tuo tikslu su ja pasirašo susitarimą, už tai, kad ji už juos įgyvendina jiems nustatytą pareigą tvarkyti šių gaminių atliekas, ir veiklos vykdytojams, įgaliotiems rūšiuoti ir panaudoti šias atliekas, perveda subsidijas, kurių dydis nustatytas veiklos leidime, atsižvelgiant į aplinkosaugos ir socialinius tikslus, turi būti laikoma valstybės pagalba, kaip ji suprantama pagal šias nuostatas?

____________