Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 22. júla 2019 – Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(vec C-556/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Société ECO TLC

Žalovaný: Ministre de la transition écologique et solidaire

Vedľajší účastník: Fédération des entreprises du recyclage

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že mechanizmus, ako je opísaný v bodoch 9 až 11 vyššie, ktorým súkromná nezisková ekologická organizácia, ktorá je držiteľom povolenia vydaného orgánmi verejnej moci, vyberá od obchodníkov s určitou kategóriou výrobkov, ktorí s ňou na tento účel podpíšu dohodu, finančné príspevky ako protiplnenie za služby spočívajúce v tom, že v ich mene zabezpečí splnenie povinnosti spracovať odpad pochádzajúci z týchto výrobkov a subjektom povereným triedením odpadu a jeho zhodnocovaním vypláca dotácie, ktorých výška je stanovená v povolení so zreteľom na environmentálne a sociálne ciele, sa musí považovať za štátnu pomoc v zmysle uvedených ustanovení?

____________